Sökning: "observationsschema förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden observationsschema förskola.

 1. 1. ”NEJ, DU FÅR INTE KOMMA UPP! Aldrig i livet!” : En kvalitativ studie om barns lekstrategier och relationella möten inom den fria leken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Monica Edström; Isabelle Olsson Kaufeldt; [2020]
  Nyckelord :Förskola; lek; interaktion; kamratkultur; välbefinnande; Corsaro; tillträdesstrategier; uteslutningsstrategier; maktstrukturer;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie har varit att få en förståelse om barns interaktioner, i den fria leken, för att utveckla kompetensen kring kamratkulturer och därigenom kunna stötta barnens samspel. Därtill vill vi belysa hur barn använder makt, inom den existerande kamratkulturen, samt hur inkludering och exkludering påverkar barns välmående. LÄS MER

 2. 2. Att konstruera kön : En observationsstudie om språkligt bemötande i förskolan utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Maria Ljung; Linnea Magnusson Koch; [2019]
  Nyckelord :Förskola; språkligt bemötande; genusperspektiv; feministisk poststrukturalism; subjektivitet; positionering;

  Sammanfattning : Detta är en observationsstudie vars syfte är att undersöka pedagogers språkliga bemötande i förskolans praktik utifrån ett genusperspektiv. Syftet besvaras utifrån följande frågeställningar: Hur ser pedagogernas språkliga bemötande med barnen ut i förskolans praktik? Vilka skillnader kan utläsas i hur pedagogerna bemöter flickor respektive pojkar? Denna studie utgår ifrån en feministisk poststrukturalistisk teori som ses som ett genusperspektiv då det grundar sig på att könsuppdelningen och tudelningen kvinnligt och manligt är socialt konstruerat och behöver ifrågasättas och överskridas för att generera att människan får fler sätt att vara på (Lenz Taguchi, 2004). LÄS MER

 3. 3. Finns det prinsessor i byggrummet? : -       En kvalitativ studie om hur barn skapar kön i förskolans fria lek

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Isabelle Karlssson; Josephine Mc Carthy-Lindblom; [2019]
  Nyckelord :Förskola; genus; kön; könsstereotyper; könsöverskridande; maskulinitet; femininitet; könskodad miljö;

  Sammanfattning : Abstrakt Are there princesses in the construction room? -A qualitative study of how children create gender in preschool free play Det övergripande syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur barn skapar kön i den fria leken i förskolan, med fokus på förskolans byggrum och hemvrå. Genom att använda metodvalet observation och observera barn på tre olika förskolor är avsikten att undersöka vilka könsstereotypa och könsöverskridande mönster som förekommer i barns fria lek. LÄS MER

 4. 4. Rörelseaktivitet i förskolan : En studie om den fysiska aktivitetens effekt på barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karolina Junkergård; [2019]
  Nyckelord :preschool; physical activities; concentration ability; förskola; fysisk aktivitet; koncentrationsförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om hur koncentrationen hos barn i förskolan påverkas vid en lässamling om de innan har fått utföra en pedagogstyrd rörelseaktivitet. För att få besvara mina forskningsfrågor utgick jag ifrån två frågeställningar om hur rörelseaktiviteter innan en lässamling påverkar barnens koncentration under lässamlingen och om barns ålder har en påverkan på koncentrationen i lässamlingen. LÄS MER

 5. 5. Språkinlärning i vardagssituationer på förskolan : Förskollärarens arbetssätt kring språkutveckling vid måltiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martina Carlsson; Amanda Kling; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; förskola; arbetssätt; förskollärare; vardagssituation; måltidssituation;

  Sammanfattning : Inledning I förskolan används de vardagliga situationerna ofta till att stimulera barns språkutveckling och många förskollärare ser på måltiden som en arena att stimulera barns språk på. Det verbala och fysiska språket skapar förutsättningar för att göra sig hörd och förstådd av sin omgivning. LÄS MER