Sökning: "observationsundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet observationsundersökning.

 1. 1. Does eating frequency correlate with overweight and obesity among Swedish men and women?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Mikaela Sjöholm; [2017-06-07]
  Nyckelord :Eating frequency; overweight; energy intake; macronutrients; Ätfrekvens; övervikt; energiintag; makronutrient intag;

  Sammanfattning : Titel: Finns det ett samband mellan ätfrekvens och övervikt och fetma bland svenska män och kvinnor?Kurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Anna-Karin LindroosExaminator: Frode SlindeNyckelord: Ätfrekvens. övervikt, energiintag, makronutrient intag________________________________________________________________________________Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i hela världen, och ökar risken för ett flertal sjukdomar som diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och cancer. LÄS MER

 2. 2. UTVECKLING AV GENERELLA LÖSNINGAR – EN FALLSTUDIE PÅ INVENTERINGSSYSTEM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Ivan Lovrenovic; [2015]
  Nyckelord :Dynamic forms; validation; Android; Scrum; end-user requirements; inventory; inventory system; Dynamiska formulär; validering; Android; Scrum; funktionalitetskrav; inventering; inventeringssystem;

  Sammanfattning : Att inventera är en påfrestande process där anställda samlar in data med en observationsundersökning. Ett exempel är livsmedelsbutiker som skriver ut meterlånga listor inför en lagerinventering där inventeraren anmärker skillnader på de fysiska varorna och vad som står på listorna. LÄS MER

 3. 3. Att lära sig svenska i en flerspråkig förskola. En observationsundersökning av pedagogers språkutvecklande arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Mladenka Jovanovic; Olga Mirovskaya; [2014-01-28]
  Nyckelord :förskola; flerspråkighet; svenska språket; språkutveckling; lärandemiljö; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärarnas arbetssätt på flerspråkiga förskolor. Den empiriska studien avsåg att besvara syftet utifrån två frågeställningar som berör frågor om hur förskollärare utformar det fysiska rummet i en flerspråkig miljö och vilka strategier de använder för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Samtal som metod - En studie om samtalsgrupper som utvecklingsmetod i en svensk skolkontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Bernhardsson Wåhlin; Madeleine Lindal; [2014]
  Nyckelord :samtalsgrupper; kollegialt lärande; Bedömning för lärande; implementeringsarbete; samtalsledare; skola; Facilitator; formative assessment; implementation; Teacher Learning Communities TLC ; School; Social Sciences;

  Sammanfattning : I föreliggande psykologexamensuppsats kombinerades kvalitativa och kvantitativa metoder i syfte att explorativt undersöka innehållet i pedagogers samtalsgrupper samt för att utforska samtalsledarens roll. Studien utformades i samråd med utbildningsförvaltningen i den studerade kommunen. LÄS MER

 5. 5. Busstrafikens satsning för en hållbar miljö : En fallstudie över Växjös busstrafik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Alexander Andersson; [2014]
  Nyckelord :Busstrafik Växjö Miljö;

  Sammanfattning : Bilismens utbredning står idag för en ohållbar samhällsutveckling på både lokal-, regional- och global nivå. IPCC:s senaste rapport konstaterar att människans otvetydigt har en betydande roll i uppvärmningen av klimatsystemet och att det framförallt är utsläppen av växthusgasen koldioxid som är problemet. LÄS MER