Sökning: "observera barn i förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden observera barn i förskola.

 1. 1. Får jag vara med? : En studie om pedagogers syn på barns tillträdesstrategier och exkluderingar i leken samt sin egen roll i den fria leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Anemone Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Play; preschool; teachers perceptions; access strategies; exclusion; Corsaro; Lek; förskola; pedagogers föreställningar; tillträdesstrategier; exkluderingar; Corsaro;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att öka kunskapen om pedagogers föreställningar om barns tillträdesstrategier och exkluderingar av varandra i leken samt pedagogernas egen roll i leken. För att undersöka detta har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med tre förskollärare på olika förskolor. LÄS MER

 2. 2. “I det rosa huset där bor bara prinsessor” En genusstudie av den fysiska miljöns påverkan på barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Delvina Puka; Emilia Svensson; [2018]
  Nyckelord :barn; förskola; fysisk miljö; genus; material; traditionella könsroller;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ett genusperspektiv undersöka den fysiska miljöns påverkan på barn. Detta undersöker vi genom att observera barnen under den fria leken för att få syn på hur miljön men även materialet bidrar till olika förutsättningar och begränsningar. LÄS MER

 3. 3. ”Annars får du inte komma på mitt kalas” - En studie av barns maktutövande vid konflikthanteringar i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Thornberg; Nadine Sporsén; [2018]
  Nyckelord :Barn; Fri lek; Förskola; Konflikt; Makt; Maktroller; Socialt samspel;

  Sammanfattning : Ett väl beforskat ämne i förskolan är konflikthantering. Däremot ser vi sällan att konflikthantering och makthierarkin har studerats utifrån samma kontext. Genom denna studie vill vi skapa förståelse för vilka maktroller som förekommer i barnens fria lek och hur maktrollerna kommer till uttryck. LÄS MER

 4. 4. Interaktioner på förskolegården : En kvalitativ observationsstudie om barns demokratiska värden i lekhandlingar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Wiland; Ida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Interaktion; förskolegård; lekhandling; demokratiska värden; förskola; sociokulturellt perspektiv; videoobservation; interaktionsanalys.;

  Sammanfattning : En problematik som tidigare studiers resultat visat är att pedagoger inte utformat den sociala miljön på ett sådant sätt att barn kan agera självständigt i sina interaktioner, vilket blir problematiskt eftersom det saknas forskning som visar hur barn i en specifik ålder interagerar. Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om vilka demokratiska värden barn får möjlighet att pröva genom att observera barns samspel i olika leksituationer på förskolegården. LÄS MER

 5. 5. Hur byggd miljö och trafik påverkar förskolors och förskoleklassers vistelser i naturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Zirin Molla Omar; [2017]
  Nyckelord :Natur; grönområden; barn; byggd miljö; trafik; rörelsefrihet; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att ta reda på vilka faktorer som påverkar möjligheterna för förskolan och förskoleklass att besöka naturen, samt hur dessa faktorer kan förbättras. Studien har besvarat frågeställningarna genom att observera en förskola och två förskoleklassers i Sandviken och intervjua barnens lärare om deras förutsättningar till att besöka naturen. LÄS MER