Sökning: "observera barn i förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden observera barn i förskola.

 1. 1. Behöver du en sån här?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Nanfeldt; Tina Lidner; [2019]
  Nyckelord :barn; förskola; interakionsutrymme; kamratkultur; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur barn i 1-5 års ålder i förskolan söker tillträde och involveras i den fria leken. Studien besvarar tre frågeställningar; Vilka tillträdesstrategier använder barn sig av? Hur bemöts olika tillträdesstrategier av andra barn? Hur skiljer sig olika tillträdesstrategier gällande framgång? Studien utgår från teorier kring tillträdesstrategier, interaktionsutrymme och kamratkultur samt aktuell forskning kring hur barn försöker få tillträde till och involveras i den fria leken. LÄS MER

 2. 2. Små pärlor blev till sandstorm : En studie om barns tillgänglighet till pedagogiskt material i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sanna Carlzon; Demila Sejdic; [2019]
  Nyckelord :being; becoming; Fysisk miljö; pedagogiskt material; tillgänglighet; makt; det kompetenta barnet;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur barn i förskolan självständigt har tillgång till pedagogiskt material och hur förskollärare resonerar kring detta. I vår undersökning har vi observerat placering och tillgänglighet av pennor, lim, saxar, pärlor, lego, byggklossar, pussel, spel och böcker i miljön på fem förskolor. LÄS MER

 3. 3. "Han är en riktig crybaby"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Grönholm; Catharina Linde; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Genus; Kommunikation; Föreställningar; Normer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet är att utifrån ett genusperspektiv studera hur pedagoger på två utvalda förskolor talar om barn i de pedagogiska samtalen. De samtalssituationer vi har valt att observera är de tillfällen då pedagogerna reflekterar gemensamt i arbetslagen över veckan som varit. LÄS MER

 4. 4. Får jag vara med? : En studie om pedagogers syn på barns tillträdesstrategier och exkluderingar i leken samt sin egen roll i den fria leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Anemone Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Play; preschool; teachers perceptions; access strategies; exclusion; Corsaro; Lek; förskola; pedagogers föreställningar; tillträdesstrategier; exkluderingar; Corsaro;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att öka kunskapen om pedagogers föreställningar om barns tillträdesstrategier och exkluderingar av varandra i leken samt pedagogernas egen roll i leken. För att undersöka detta har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med tre förskollärare på olika förskolor. LÄS MER

 5. 5. “I det rosa huset där bor bara prinsessor” En genusstudie av den fysiska miljöns påverkan på barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Delvina Puka; Emilia Svensson; [2018]
  Nyckelord :barn; förskola; fysisk miljö; genus; material; traditionella könsroller;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ett genusperspektiv undersöka den fysiska miljöns påverkan på barn. Detta undersöker vi genom att observera barnen under den fria leken för att få syn på hur miljön men även materialet bidrar till olika förutsättningar och begränsningar. LÄS MER