Sökning: "observera barn i förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden observera barn i förskola.

 1. 1. Behöver du en sån här?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Nanfeldt; Tina Lidner; [2019]
  Nyckelord :barn; förskola; interakionsutrymme; kamratkultur; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur barn i 1-5 års ålder i förskolan söker tillträde och involveras i den fria leken. Studien besvarar tre frågeställningar; Vilka tillträdesstrategier använder barn sig av? Hur bemöts olika tillträdesstrategier av andra barn? Hur skiljer sig olika tillträdesstrategier gällande framgång? Studien utgår från teorier kring tillträdesstrategier, interaktionsutrymme och kamratkultur samt aktuell forskning kring hur barn försöker få tillträde till och involveras i den fria leken. LÄS MER

 2. 2. Var är vi, vart ska vi och hur gör vi? : En kvalitativ studie om pedagogisk dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Jansson; Helena Strömbäck; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; förskola; förskollärare; pedagogisk dokumentation; reflektion; utveckling;

  Sammanfattning : Föreliggande studie går ut på att synliggöra hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation, vilket syftet är samt om det finns några svårigheter med arbetet och vilka de kan vara. För att ta reda på detta har vi nyttjat en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR TILL KONCENTRERAD LEK OCH AKTIVITET : Några förskollärares tankar kring den fysiska inomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofi Söderkvist; Marie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; inomhusmiljö; koncentration; barn; Bronfenbrenner;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva hur förskollärare kan ska skapa en fysisk inomhusmiljö i förskolan som möjliggör för barn att bibehålla sin koncentration i lek och aktiviteter samt hur förskollärare beskriver sitt arbete med den fysiska inomhusmiljön i förskolan. För att ta reda på om den fysiska inomhusmiljön har en betydelse så har vi utgått ifrån Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell. LÄS MER

 4. 4. Den fysiska och materiella miljön för de yngsta barnen. : En observationsstudie av de yngsta barnens tillgång till miljöer och material i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Caroline Enqvist; Nina Henriksson; [2019]
  Nyckelord :förskola; miljö; yngsta barnen; material; barnperspektiv och barns perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskolans fysiska miljö är utformad utifrån de yngsta barnen och vilka material barnen har tillgång till. Fokus har legat på att genom observationer kartlägga miljöer och material på fyra förskolor i en mellanstor stad i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Små pärlor blev till sandstorm : En studie om barns tillgänglighet till pedagogiskt material i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sanna Carlzon; Demila Sejdic; [2019]
  Nyckelord :being; becoming; Fysisk miljö; pedagogiskt material; tillgänglighet; makt; det kompetenta barnet;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur barn i förskolan självständigt har tillgång till pedagogiskt material och hur förskollärare resonerar kring detta. I vår undersökning har vi observerat placering och tillgänglighet av pennor, lim, saxar, pärlor, lego, byggklossar, pussel, spel och böcker i miljön på fem förskolor. LÄS MER