Sökning: "observerande studie"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden observerande studie.

 1. 1. Ingen är ett oskrivet blad- en intervjustudie om lärares uppfattningar om att stärka nyanlända elevers ordförråd och genomföra kartläggning av deras kunskaper.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Alexandra Rosenlund Ödeslätt; [2018-02-13]
  Nyckelord :Nyanlända elever. Förberedelseklass. Ordförråd. Kartläggning.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns människor med olika kulturell och språklig bakgrund. Anledningarnatill varför människor söker asyl i Sverige är olika från person till person. Den plats där allanyanlända barn kommer mötas och där alla ska få samma möjligheter är i skolan. För atttillmötes gå en mer inkluderande skola. LÄS MER

 2. 2. Lärgrupper och sociala interaktioner : En kvalitativ studie om lärares syn på kooperativa lärgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Rydström; Sama Saleh; [2018]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; lärgrupper; samarbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning Huvudsyftet med vår studie var att med hjälp av metoden kvalitativ intervju undersöka lärares uppfattning av kooperativa lärgrupper. Studien hade sin utgångspunkt i den sociokulturella lärandeteorin eftersom vi anser att lärande sker genom interaktion och samarbete mellan elever. LÄS MER

 3. 3. Service recovery på social media och dess effekt på e-observatörers köpintentioner : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Carolina Englund; Anna Frenell; [2018]
  Nyckelord :service recovery; social media; e-observers; purchase intentions; service recovery; social media; e-observatörer; köpintentioner;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur ett företags service recovery på social media påverkar e-observatörers köpintentioner. Metod: Då studien syftar till att skapa en förståelse har en kvalitativ forskningsstrategi använts. LÄS MER

 4. 4. Det är "olagligt" att springa inne! : En kvalitativ studie om agens och fysisk lek i en svensk förskola

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Monika Halleröd; [2018]
  Nyckelord :Fysisk lek; förskola; aktörskap; agens; bråklek; rough-and-tumble R T ;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka 4-5åringars meningsskapande och uppfattning om fysisk lek i förskolan. Utifrån empiri baserad på deltagande observationer och intervjuer tolkas resultatet med barndomssociologisk utgångspunkt och undersöker hur agens görs i en kategori av lek som ofta övervakas, begränsas och undviks i förskolan – fysisk lek. LÄS MER

 5. 5. De är bara lite upptagna : Hur, när och varför tycker barnen att vuxna ska involvera sig i leken i förskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mattias Lasson; [2018]
  Nyckelord :Lek; Förskola; Involvering; Deltagande; Vuxna; Samspel; Lekregler;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur, när och varför barn i förskolan tycker att de vuxna ska involvera sig i leken. Detta undersöks med hjälp av kvalitativa intervjuer av barn. LÄS MER