Sökning: "observerande studie"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden observerande studie.

 1. 1. Förskollärares uppfattningar om den fria leken : En kvalitativ studie av tio förskollärares uppfattningar om den fria leken samt sin egen roll i den.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Klint; Desiree Rönnqvist; [2021]
  Nyckelord :fri lek; förskola; lek; pedagogers deltagande; pedagogers uppfattningar; Vygotskij.;

  Sammanfattning : I denna studie presenterar vi pedagogers uppfattningar om den fria leken samt sitt deltagande i den fria leken utifrån pedagogernas egna perspektiv. Tidigare forskning visar att det inte finns en samlad syn på den fria leken samt pedagogernas deltagandet i den. LÄS MER

 2. 2. En studie om den fria lekens betydelse i förskolan : Förskollärares resonemang kring barns fria lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hasiba Sljivar; Malin Mai; [2021]
  Nyckelord :Fri lek; förhållningssätt; förskollärare; strategier; styrd lek.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur förskollärare resonerar kring barns fria lek. Datainsamlingsmetoden var kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. Resultatet av studien har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och hinder för att få Lean att bestå : fallstudie på LKAB

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Bellini; Adam Huru; Pontus Lind; [2020]
  Nyckelord :Lean; gruvindustri; Lean ledarskap; Lean kultur; hinder med Lean; möjligheter med Lean;

  Sammanfattning : Lean är en verksamhetsstrategi som handlar om ständiga förbättringar och att eliminera slöserier. Forskning påvisar att gruvindustrin arbetar med Lean i mindre utsträckning än andra branscher. LÄS MER

 4. 4. Spelfilmens didaktiska roll i historieundervisningen : En studie om spelfilmens potential för utveckling av historielitteracitet hos elever i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Mari-Anna Cederquist Olsson; [2020]
  Nyckelord :Teaching history with film; Film in history education.; Historielitteracitet; Historiefilmslitteracitet; Historieundervisning; Meningsskapande; Spelfilm; Film i undervisning;

  Sammanfattning : I historieundervisningen i den svenska grundskolan blir det allt vanligare att lärare använder historisk spelfilm som inslag. Forskning inom området från både USA och Sverige visar dock på att användandet av spelfilm i historieundervisningen står inför en rad didaktiska dilemman. LÄS MER

 5. 5. Separeringens betydelse mellan cyklister och fotgängare i Jönköpings stad.

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sofie Munter; Torebring Victoria; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: Pedestrians and cyclists have traditionally been grouped within the same traffic type in the planning process and often lead to the same traffic area. With a large speed difference between pedestrians and cyclists, the relationship between non-functioning separation on the pedestrian- and bicycle path will cause accidents. LÄS MER