Sökning: "observerbara beteenden"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden observerbara beteenden.

 1. 1. Intentionalitet i kollektiva beteenden hos en artificiell svärm

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Matilda Stenfelt; [2020]
  Nyckelord :computational philosophy; artificial life; swarm intelligence; collective intentionality; SharedPlans; intentional stance; Belief-Desire-Intention model; BeeSmart Hive Finding model;

  Sammanfattning : Målet med den här datorbaserade filosofiska utredningen inom kognitionsvetenskap är att utforska intentionalitet i kollektiva beteenden hos artificiella svärmar. Två definitioner av intentionalitet utforskades; som representationer hos agenter och som observerbara attribut hos agenter, även kallat intentional stance. LÄS MER

 2. 2. Jump Estimation of Hidden Markov Models with Time-Varying Transition Probabilities

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Henning Tansjö; [2020]
  Nyckelord :Jump estimation; Hidden Markov model; financial time series; clustering; unsupervised learning.; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The Hidden Markov model is applicable to a wide variety of fields. Applied to financial time series, its assumed underlying state sequence can reflect the time series' tendency to behave differently over different periods of time. In many situations, models could be improved by including exogenous data. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av företagskulturella artefakter - Ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Hansén; Oscar Hanson; [2018-08-28]
  Nyckelord :Företagskultur; medarbetare; artefakter; upplevelser; ritualer; symboler; ceremonier; observerbara beteenden;

  Sammanfattning : Corporations today use various resources to compete and gain advantages between one another. One of the resources that have a strong effect on a corporation and its ability to be competitive is organizational culture, as it constitutes norms and organizational guidelines of how to behave, talk and work among others. LÄS MER

 4. 4. Att möta osäkerhet med ett leende - Förhållandet mellan intolerans mot osäkerhet, optimismoch katastrofiering.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jessica Funk; Felicia Zander; [2017]
  Nyckelord :Intolerance of uncertainty; optimism; pain catastophizing; the Beads Task.; Intolerans mot osäkerhet; optimism; smärtkatastrofiering; Beads task.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellanintolerans mot osäkerhet och optimism samt om det fanns något samband mellan intolerans motosäkerhet och smärtkatastrofiering. Utöver det ville vi undersöka om det fanns något sambandmellan upplevd stress under beteendetestet Beads task och förväntningar på kallvattentestet. LÄS MER

 5. 5. Feedback och monitorering - viktiga ledarbeteenden med möjlighet till utveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sara Korlén; [2010]
  Nyckelord :Feedback; monitorering; behaviorism; ledarskap; organisation;

  Sammanfattning : Ledarskapsforskning utifrån ett inlärningsteoretiskt perspektivfokuserar på de observerbara beteenden som ledare uppvisar, i arbetetmed att vägleda medarbetare.  Att tillämpa beteendeanalys iorganisationer, kallas Organizational Behavior Management (OBM). LÄS MER