Sökning: "obstetrics"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet obstetrics.

 1. 1. Emerging Principles in Obstetric Teamwork

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Christopher Neuhaus; Dag Erik Lutnaes; [2019]
  Nyckelord :teamwork; obstetrics; resilience; cognitive systems engineering; patient safety; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : There is widespread consensus that teamwork constitutes one of the key requirements in today’s multidisciplinary and highly complex system of delivering care. In recent years, increasing attention has been given to questions of how to define, teach, measure, and improve teamwork in healthcare. LÄS MER

 2. 2. En bortglömd patientgrupp : En sammanställning av fysioterapeutisk uppföljning av  patienter med obstetrik analsfinkterruptur i norra Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Puck Andersson; [2018]
  Nyckelord :Analsfinkterruptur; bäckenbottenmuskulatur; bäckenbottenträning; inkontinens; palpation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det föds mellan 115 000 - 120 000 barn i Sverige varje år, där de flesta förlossningar är vaginala och slutar i någon form av bristning. Bristningarna delas in i fyra grader beroende på deras omfattning. Där grad ett och två innefattar vagina och perineum medan en grad tre och fyra ruptur innefattar sfinktermuskulaturen. LÄS MER

 3. 3. Latensfasen - i samband med graviditet och förlossning : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Malin Ljungkvist; Mariell Sandén; [2018]
  Nyckelord :childbirth; concept analysis; contractions; latent phase of labor; begreppsanalys; förlossning; latensfas; sammandragningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En förlossning inleds med en latensfas som övergår till en aktiv fas och sedan till ett utdrivningsskede. Latensfasen kan vara svår att definiera kliniskt och kan variera så pass mycket att det inte finns ett normalt intervall och som begrepp är latensfasen otydlig. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att möta efterlevande vid dödsfall inom slutenvården - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Helena Grönberg; Rebecca Palo; [2018]
  Nyckelord :Literature study; qualitative content analysis; nurse; death; survivor; obstetrics.; Litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; sjuksköterska; dödsfall; efterlevande; slutenvård.;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans ansvarsområde är stort och slutar inte då en patient avlider utan det inkluderar även omsorg om efterlevande. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta efterlevande vid dödsfall inom slutenvården. LÄS MER

 5. 5. "Det är honom kvinnorna ber om barn" : Carl Gemzells hormonbehandling och förväntningar på svensk fertilitetsforskning 1958–1974

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Sofia Koernig; [2017]
  Nyckelord :fertility research; multiple births; obstetrics and gynecology; Sweden; Carl Gemzell; hormonal treatment; endocrinology; sociology of expectations; 1960s; fertilitetsforskning; flerbördsgraviditeter; obstetrik och gynekologi; Carl Gemzell; hormonbehandling; endokrinologi; förväntanssociologi; 1960-talet;

  Sammanfattning : This study examines the production and the introduction of a fertility treatment which gained great attention both in Sweden and internationally during the 1960s. In the procedure, hormones were extracted from human pituitary glands which had been collected from autopsies. LÄS MER