Sökning: "occupation professionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden occupation professionalism.

 1. 1. MÄTNINGAR: ”DET BÄSTA VI HAR” En diskursanalys av kommunpolitikers värde– konstruktioner av mätningar inom socialnämnden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Oliwer Falk; Filip Clarin; [2020-01-21]
  Nyckelord :social services; measurements; organization professionalism; occupation professionalism; discourse analysis.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine measurements as a knowledge producing, governing and controlling phenomenon within the Swedish social services. This was done through a discourse analysis of municipal politicians’ views on measurements function and value for the management and organization of social services. LÄS MER

 2. 2. Professionen som digitaliserade och försvann?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Hedman; Arvid Höjbert; Jakob Rignell; [2019]
  Nyckelord :Accounting; Technology; Det dubbla greppet; Competence; Change; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kompetenser som anses viktiga för en revisor att besitta och utifrån Det dubbla greppet analysera hur den teknologiska utveckl-ingen i revisionsbranschen har påverkat revisorns kompetenser. Metod: För att undersöka syftet har en intressentanalys genomförts. LÄS MER

 3. 3. ”Jag är ingen robot, jag är en människa” - En kvalitativ studie om socialsekreterare inom ekonomiskt bistånds syn på sin yrkesroll och yrkesstatus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Gunge; Hilda Mattsson; [2016]
  Nyckelord :Professional status; profession; social workers; organizational professionalism; social welfare benefits; yrkesstatus; yrkesroll; organisationsprofessionalism; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; socialsekreterare; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this Bachelor thesis we examine how social workers within the department of social welfare benefits describe their profession and professional status in order to analize how this may impact the way they work. Eight social workers from five cities were interviewed in a qualitative semi-structured format. LÄS MER

 4. 4. ”Jag jobbar som polis men jag brukar inte säga att jag är en polis” : En kvalitativ studie om polisyrkets påverkan på den enskilde individen med fokus på roller samt emotioner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sanna Unefäldt; [2015]
  Nyckelord :Police; front region; posterior region; the role of the figure; Goffman; emotions; Hochschild; Collins ; Polis; främre region; bakre region; rollgestalt; Goffman; emotioner; Hochschild; Collins;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain a better understanding about the police profession's impact on the singular individual, with a focus on roles, regions and emotions. The main question is to understand if and then so, how individuals outside of work will be affected of the profession and professional events. LÄS MER

 5. 5. Karriärtjänsters verkan på läraryrket - En studie som ämnar att undersöka karriärreformens verkan på lärare och förstelärare

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Linnea Reinhold; Sofia Torstensson; [2014]
  Nyckelord :first teachers; motivation; career opportunities; effective teachers; Swedish education system;

  Sammanfattning : The Government announced a new school reform which aims to support teacher appraisal and professionalism within the Swedish education system. The once well renowned profession is hurting by the decreasing quality of the Swedish education system and the declining number of applicants to the university teacher program. LÄS MER