Sökning: "occupational stress"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden occupational stress.

 1. 1. Orsaker till arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Anh Dinh; Jenny Pho; [2020-08-06]
  Nyckelord :Arbetsrelaterade stressfaktorer; sjuksköterskor; stress; arbetsplats; arbetsrelaterad stress; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som har hög förekomst av stress ochstressjukdom. Att bli utsatt för stress skapar ohälsa hos sjuksköterskan, men kan ävenäventyra patientsäkerheten. Det är därför viktigt att känna till vilka arbetsrelaterade faktorersom kan bidra till utveckling av stress. LÄS MER

 2. 2. Yrkesrelaterade stressfaktorer och dess påverkan på patientsäkerheten – En systematisk litteraturstudie ur operationssjuksköterskans och kirurgens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Arnell; Emelie Lindén; [2020-06-26]
  Nyckelord :Kirurg; Operationssjuksköterska; Patientsäkerhet; Stresshantering; Yrkesrelaterad stress;

  Sammanfattning : Background: The scrub nurse and the surgeon are working tightly in a cross-professional team during the surgery. Their specific responsibilities in combination with a demanding and complex work environment can contrite to perceived stress, with a negative impact on the work done by the surgical team and ultimately influence patient safety negatively. LÄS MER

 3. 3. Rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Moa Fältman; Matilda Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Naturbaserad rehabilitering; naturbaserad terapi; trädgårdsterapi; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem. Att rehabiliteras i naturmiljö har visats bidra till ökad hälsa för personer med svår stress. Att göra en litteraturöversikt är aktuellt för att konstatera vad det finns för forskning idag om rehabilitering i naturmiljö. LÄS MER

 4. 4. Sociodemografiska faktorer i relation till utvecklande av aktivitetsohälsa och sjukskrivning

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Louise Karlsson; [2020]
  Nyckelord :occupational therapy; mental illness; occupational value; occupational balance; occupational ill health;

  Sammanfattning : Sjukskrivningar pga. stressrelaterad ohälsa fortsätter att öka frekvent i samhället. Inom arbetsterapi anses ett balanserat aktivitetsmönster att vara en förutsättning för upplevelsen av hälsa och välmående. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljöns inverkan på arbetsförmåga i ett tidigt skede av arbetsrelaterad psykisk ohälsa

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Tove Lassenius; [2020]
  Nyckelord :work related mental disorders; exhaustion syndrome; burnout; clinical burnout; WEIS; occupational therapy; workplace involvement; early interventions; arbetsrelaterad psykisk ohälsa; stressrelaterad psykisk ohälsa; WEIS; arbetsterapi; arbetsplatsnära åtgärder; tidiga åtgärder;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterad psykisk ohälsa orsakar årligen en ansenlig mängd sjukskrivningar. Behovet av allt tidigare åtgärder, som fokuserar på att anpassa arbetskrav med arbetsförmåga samt samhälleliga strukturer som stödjer dessa har framlyfts. En utmaning är den otillräckliga kunskapen om tidiga arbetsplatsnära åtgärder. LÄS MER