Sökning: "och organisationsidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden och organisationsidentitet.

 1. 1. Existerar finkulturella och populärkulturella medarbetare? : En kvalitativ studie om medarbetares bakgrund och museums organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jenny Mildton; Linnéa Brisling; [2019]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; high culture; popular culture; Nationalmuseum; ABBA the museum; organizational identity; Pierre Bourdieu; finkultur; populärkultur; Nationalmuseum; ABBA the museum; organisationsidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera relevansen av Pierre Bourdieus teorier idag genom att undersöka om bakgrunden hos individer påverkar vem som arbetar på ett fint – gentemot ett populärkulturellt museum och om denna distinktion uttrycker sig i museernas organisationsidentiteter. För att samla in empiriskt material genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med personer på ledande positioner från Nationalmuseum och ABBA the museum. LÄS MER

 2. 2. Förväntningar och förutsättningar för att skapa WOW! : En kvalitativ studie om ett techbolags interna identitet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Rosén; Kamilla Envall; [2019]
  Nyckelord :kultur; organisationskultur; intern identitet; organisationsidentitet; social identitet; värdeord; värderingar; värdegrund; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det är inte bara tanken som räknas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Lundin; Fanny Fredin; Martina Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Diskurs; Mångfald; Hållbarhet; Isomorfism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Det är inte bara tanken som räknas Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Fanny Fredin, Martina Hellberg, Malin Lundin Handledare: Stefan Sveningsson Nyckelord: Diskurs, Mångfald, Hållbarhet, Isomorfism Syfte: Syftet med vår studie är att öka förståelse för hur en organisation uppfattar, kommunicerar och påstår sig arbeta med två diskurser; Mångfald och Hållbarhet. Vidare undersökes även om detta stämmer överens med chefers uppfattning av diskurserna och vad de anser sker i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Att växa så det knakar : En studie om den organiska tillväxtens påverkan på en organisations identitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Wärefors; Sanna Clewebrink; [2019]
  Nyckelord :Organisk tillväxt; organisationsidentitet; Employer branding; Medarbetarerbjudande;

  Sammanfattning : Denna studie studerar hur organisk tillväxt påverkar en stor organisations identitet och vidare hur den organiska tillväxten påverkar samspelet mellan organisationens identitet och ett företags medarbetarerbjudande. För att undersöka studiens syfte har en fallstudie genomförts på ett stort teknikkonsultföretag som uteslutande vuxit genom organisk tillväxt. LÄS MER

 5. 5. VILKEN ORGANISATION IDENTIFIERAR SIG KONSULTER MED?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arbets- och organisationspsykologi

  Författare :Celia Ahlström Söderling; [2019]
  Nyckelord :Organisationsidentitet; organisationsengagemang; konsulter; konsulters identifikation;

  Sammanfattning : Att anlita konsulter i stället för att anställa egen personal blir allt vanligare på arbetsmarknaden i Sverige. Syftet med föreliggande studie var att få inblick i vilken organisation konsulter identifierar sig med – konsultbolaget eller uppdragsgivaren. LÄS MER