Sökning: "och pedagogers uppfattningar"

Visar resultat 1 - 5 av 832 uppsatser innehållade orden och pedagogers uppfattningar.

 1. 1. Från äldst till yngst. Pedagogers uppfattningar om överlämningar från förskola till förskoleklass.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Hansson; Marina Källman; Johanna Svensson; [2024-02-27]
  Nyckelord :Handlingsplan; förskola; förskoleklass; Kommunikation; samverkan; övergång; överlämning och överlämningsetiskt förhållningsätt; ;

  Sammanfattning : Vid en övergång är en samsyn mellan pedagoger central, där kommunikation och samverkan är grundläggande. I styrdokument beskrivs vad förskola och förskoleklass förväntas sträva efter i övergången mellan förskola och förskoleklass. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering i förskolan - Pedagogers uppfattningar om digital teknik.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Ribarska; Martina Larsson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Pedagogers uppfattningar; läsplattor; digital teknik; lärande och utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella studien är att jämföra pedagogers olika uppfattningar och relationer till användandet av digitala verktyg i form av läsplatta på några utvalda förskolor inom Västra Götalands Län. Anledningen till den aktuella studien baseras på det som läroplanen för förskolan har som mål kring digitalisering. LÄS MER

 3. 3. "När han skriker är det jobbigt för alla". - En kvalitativ studie som beskriver nio förskollärares uppfattningar av tydliggörande pedagogik som ett inkluderingsverktyg i förskolans lärmiljö utomhus

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anette Axelsson Odinge; Monica Hernod Söderberg; Anna-Carin Rödjegård; [2024-02-01]
  Nyckelord :inkludering; tydliggörande pedagogik; lärmiljö utomhus; specialpedagogik; förskola;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie är att med utgångspunkt i den fenomenografiska ansatsen undersöka nio förskollärares uppfattningar av fenomenet tydliggörande pedagogik som inkluderingsverktyg i lärmiljön utomhus. Studien placerar sig i kontaktytan mellan forskning om inkludering, tillgängliga lärmiljöer utomhus och den praktiska tillämpningen av tydliggörande pedagogik. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogers syn på pedagogers icke-verbala uttryck i utemiljön och dess betydelse för barn i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Larsson; Therese Granqvist; [2024]
  Nyckelord :Förskolans utemiljö; icke-verbala uttryck; interaktion; specialpedagog; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Studien förväntas bidra till ökad kunskap om specialpedagogens roll och uppdrag i förskolan och en ökad medvetenhet om vikten av pedagogers icke-verbala uttryck. Utifrån detta kan specialpedagogen tänkas anpassa sitt ledarskap i det pedagogiska arbetet som i sin tur kan skapa en mer stödjande miljö för alla barn i förskolan, oavsett behov av stöd i sin språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering i förskolan : En intervjustudie om pedagogers uppfattningar kring kollegialt och enskilt arbete i samband med konflikter mellan barn

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Josefine Alm; Sandra Karlsson; [2024]
  Nyckelord :conflicts; collegial work; conflict management; conflict resolution; preschool; konflikthantering; pedagogiskt ledarskap; pedagogik; kollegialt arbete; Cohen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur pedagogers synsätt och deras arbete i samband med konflikthantering i förskolan kan skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Genom att utföra semistrukturerade intervjuer med sex förskolepedagoger från två olika arbetslag har vi undersökt hur de ser på konflikter mellan barn och sin egen roll i samband med dessa, samt vilka kollegiala och enskilda konflikthanteringsstrategier som de uttrycker att de använder sig av. LÄS MER