Sökning: "offensiv kvalitetsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden offensiv kvalitetsutveckling.

 1. 1. Ett kvalitativt rekryteringsförfarande av universitets- och högskolestudenter för examensarbeten hos en organisation. : En fallstudie med syfte att utveckla rekryteringsförfarandet av universitets- och högskolestudenter vid Stora Enso.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Matilda Dreijer; [2021]
  Nyckelord :Quality; PDSA-cycle; quality management; recruitment; change management.; Kvalitet; PDSA-cykeln; offensiv kvalitetsutveckling; rekrytering; förändringsledarskap.;

  Sammanfattning :  Many organizations are welcoming university students with their degree project or master thesis, but what does a qualitative recruitment procedure really look like when it comes to degree project and master thesis? How can an organization stand out from the crowd and attract dedicated students? What information does university students request in order to apply to a suitable project and how are employees motivated to set aside working hours for a student? In this case study, these questions are answered with the help of a combination of quality management, Lean management, change management, recruitment methods andSelf-determination theory. Through data collection from employees at Stora Enso, university and college students as well as document studies of other organizations' approaches, a qualitative recruitment process has been compiled with associated suggestions for improvement. LÄS MER

 2. 2. Produktivitetsmått för röntgenavdelning : En fallstudie vid Visby lasarett

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Enes Vizlin; [2021]
  Nyckelord :flow efficiency; capacity calculation; quality; Lean Healthcare; patient safety; process; productivity; productivity measures; BPM; care needs; care queues; flödeseffektivitet; kapacitetberäkning; kvalitet; Lean Healthcare; patientsäkerhet; process; produktivitet; produktivitetsmått; vårdbehov; vårdköer;

  Sammanfattning : Den här studien görs som avslutande del av universitetsutbildning, kandidatprogram i Industriell teknik inom ämnesområdet kvalitetsteknik. Studien kan användas för vidare verksamhetsutveckling och analys av röntgenavdelningens behov av produktivitetsmått, vid Visby lasarett. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapets betydelse : En kvalitativ studie om ledarens syn på delaktighet och kommunikation i förbättringsarbetet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Agron Kadrija; [2021]
  Nyckelord :Total Quality Managment; the cornerstone model; continuous improvement; participation; leadership; leadership styles.; Offensiv kvalitetsutveckling; hörnstensmodellen; ständiga förbättringar; delaktighet; ledarskap; ledarskapsstilar;

  Sammanfattning : Vad som kännetecknar ett bra ledarskap har intresserat människor i alla tider. För att kvalitetsarbetet ska förbli framgångsrikt krävs det ett starkt och engagerat ledarskap för att åstadkomma en kultur avseende kvalitetsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Från fina ord på papper till systematisk användning av värderingar : En fallstudie av hur värderingar för kvalitetskultur kan integreras i verksamheten

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Marie Junéll; [2021]
  Nyckelord :Total quality management TQM ; quality culture; values; integration; working methods; tools; kvalitetsutveckling; kvalitetskultur; värderingar; integrering; arbetssätt; verktyg;

  Sammanfattning : Allt snabbare förändringar i samhället ställer krav på att organisationerna hänger med i dessa förändringar; att de anpassar sig och utvecklar sig för att bibehålla sitt existensberättigande. Ett sätt att möta dessa utmaningar kan vara att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling som karaktäriseras av kulturen och de värderingar den bygger på samt systemsynen. LÄS MER

 5. 5. Kompetensutveckling, kan det utvärderas och mätas? : En fallstudie för att förbättra uppföljning av kompetensutveckling på Trafikverket Färjerederiet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Kajsa Högberg; [2021]
  Nyckelord :The cornerstone model; competence development; motivation; metrics; the PDSA cycle; continuous improvements; Hörnstensmodellen; kompetensutveckling; motivation; mätetal; PDSA-cykeln; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Kompetensutveckling sker hela tiden i en organisation, både direkt och indirekt. Med direkt kompetensutveckling menas lärarledda kurser och aktiviteter och med indirekt menas den dialog som sker mellan medarbetare. För att arbeta systematiskt med kompetensutveckling krävs det att organisationen följer upp och mäter processen. LÄS MER