Sökning: "offentlig förtroende"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden offentlig förtroende.

 1. 1. DEN SOM ÄR VUXEN OCH BEGÅR ETT BROTT SKA OCKSÅ BEHANDLAS SOM VUXEN AV RÄTTSVÄSENDET- ELLER? : En argumentationsanalys av Moderaternas motion att slopa straffrabatt för unga lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Andersson; Violina Eishow; [2020]
  Nyckelord :Penalty reduction; young offenders; Moderate party; proposal; probative value.; Straffrabatt; unga lagöverträdare; Moderaterna; motion; beviskraft.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera Moderaternas argument till att slopa straffrabatt för unga lagöverträdare. Studien utgick från en kvalitativ metod och använde en argumentationsanalys för att besvara syftet. Moderaternas motion är en offentlig handling och användes som urval. LÄS MER

 2. 2. Reformeringen av Arbetsförmedlingen : En kvalitativ studie om marknadisering av offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hannes Tomasson; [2020]
  Nyckelord :The Swedish Public Employment Service; Marketisation; New Public Management; Economic globalization; Legitimacy; LOV and LOU; Arbetsförmedlingen; Marknadisering; New Public Management; Ekonomisk globalisering; Legitimitet; Januariavtalet; LOV och LOU;

  Sammanfattning : Marketisation reforms has for a long time been a recurring and debated phenomena, which has recently blossomed by the reform proposal of the Swedish Public Employment Service presented in the so-called “January-agreement”. The aim of this qualitative study is therefor to examine the reform proposal of the Swedish Public Employment Service presented in the “January-agreement” and relate this to marketisation. LÄS MER

 3. 3. Det sociala kapitalets betydelse för chefers hälsa.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Mariana Lesic; Håkan Nordkvist; [2019]
  Nyckelord :Manager; Middle manager; Public sector; Social capital; Health factors; Health; Chef; Mellanchef; Offentlig sektor; Socialt kapital; Friskfaktorer; Hälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie belyser det upplevda sambandet mellan socialt kapital och chefers hälsa inom svensk offentlig sektor. Studiens frågeställningar är ”Hur ser relationen mellan sociala resurser och friskfaktorer ut för chefer inom svensk offentlig sektor?”, ”Vilken roll har socialt kapital för chefernas självupplevda hälsa?”. LÄS MER

 4. 4. VACCINERA (FL)ERA BARN? : En studie om vaccinationsfarhågor och vårderfarenheter beskrivna i det offentliga nätbaserade rummet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alida Bjelvenmark; Anna Ludvigsson; [2019]
  Nyckelord :Child vaccination program; vaccine; parent; decision-making; health literacy; Barnvaccinationsprogrammet; vaccin; föräldrar; beslutsfattande; hälsolitteracitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar som står inför valet att vaccinera sina barn är inte alla gånger eniga om vaccinets för- och nackdelar. Information om vaccinen cirkulerar på internet och via sociala medier. För läsaren blir det en utmaning att veta vilken given information som är trovärdig. LÄS MER

 5. 5. Agilt inköp av IT : En kvalitativ studie inom offentlig sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Henriksson; Julia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Agile methods; agile procurement; agile contracting; agile procurement process; public purchasing; IT procurement; Agilt arbetssätt; agilt inköp; agila kontrakt; agil inköpsprocess; inköp inom offentlig sektor; offentlig upphandling; inköp av IT;

  Sammanfattning : Traditionellt har inköpsprocessen inom offentlig sektor utgått från projektmodellen vattenfall med tydliga faser och milstolpar. För att skapa större flexibilitet och effektivitet har IT-branschen frångått den traditionella projektmodellen och istället övergått till agila arbetsmetoder. LÄS MER