Sökning: "offentlig konkurrensupphandling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden offentlig konkurrensupphandling.

  1. 1. Brukarens röst vid offentlig upphandling

    M1-uppsats, Linköpings universitet/Handikappvetenskap

    Författare :Katarina Mattsson; [2017]
    Nyckelord :users; user perspective; involuntary change; public procurement; competition; intellectual disability; hegemony; marginalized; Brukare; brukarperspektiv; offentlig konkurrensupphandling; verksamhetsövergång; ofrivillig förändring; intelektuell funktionsnedsättning; marginalisering;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att fånga brukarperspektivet och dess upplevda konsekvenser av en ofrivillig förändring i befintliga boendemiljön, på grund av en offentlig konkurrensupphandling. Studien är genomförd med kvalitativ metod och insamlandet av empirin gjorde jag genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER