Sökning: "offentlig myndighetsutövning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden offentlig myndighetsutövning.

 1. 1. Hot mot handläggare på Försäkringskassan : En kvalitativ studie om Försäkringskassan i Borås och Värnamo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Oscar Andersson; Caroline Kettunen; [2020]
  Nyckelord :försäkringskassan; myndighetsutövning; hot; offentlig förvaltning; byråkrati; offentliga tjänstemän; närbyråkrat; gräsrotsbyråkrat; socialt kapital;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förstå hur handläggarna på Försäkringskassan upplever sin arbetssituation. Undersöka varför hot riktade mot handläggarna på Försäkringskassan förekommer. Förstå vilka konsekvenser hot riktade mot handläggare på Försäkringskassan har på myndighetens verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Diakoni - Svenska kyrkan som välfärdsaktör

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ida Gynning; [2020]
  Nyckelord :diakoni; Svenska kyrkan; välfärd; diaconal work; the church of Sweden; welfare;

  Sammanfattning : Socialt arbete förknippas ofta med myndighetsutövning eller behandling, trots att socialt arbete förekommer i andra verksamheter varav Svenska kyrkan har en lång tradition av socialt arbete. Syftet med denna uppsats var att studera hur det sociala arbetet ser ut som diakonin bedriver i Svenska kyrkan idag samt vad Svenska kyrkans roll som välfärdsaktör betyder för det svenska samhället. LÄS MER

 3. 3. Socialarbetaren som gick på myten om sig själv och försvann : en studie om hinder för socialsekreterare att kommentera och debattera sociala frågor i det offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Victor Liljevinge; [2018]
  Nyckelord :Social work; Social workers; Social service workers; Silence; Organizational culture; Social change; Structural level; Socialsekreterare; Samhällsdebatten; Tystnad; Organisationskultur; Social förändring; Strukturell nivå;

  Sammanfattning : Socialsekreterare verkar vara frånvarande i samhällsdebatten. Det är problematiskt, dels för att det ur en demokratisk aspekt är viktigt med insyn i offentlig förvaltning, dels för vikten av att någon – till exempel den aktör med mest kompetens på området – ger röst åt de utsatta i samhället som kan ha svårt att göra sig själva och sina behov hörda. LÄS MER

 4. 4. Myndigheters etablering i sociala medier : rättsliga aspekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Disa Rehn; [2017]
  Nyckelord :rättsinformatik; offentlighetsprincipen; sekretess; integritetsskydd; GDPR; förvaltningsrätt; offentlig rätt; internet; sociala medier; myndigheter; personuppgifter;

  Sammanfattning : Den offentliga maktens ökade synlighet på sociala medier leder till rättsliga problem, utmaningar och komplicerade ställningstaganden. Det finns därför ett behov av att utreda rättsläget och att kommentera de rättsliga utmaningar som myndigheterna står inför. LÄS MER

 5. 5. Sekretessmarkering - Konsekvenser vid en vårdnadstvist?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Hagberg; [2016]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om sekretessmarkering som omfattar barn då sekretessmarkeringen är tillkommen med anledning av barnets andra förälder/vårdnadshavare. Uppgifter om hot och våld är i studien inte styrkta genom dom. Arbetet rör sig inom fälten familjerätt – offentlig rätt. LÄS MER