Sökning: "offentlig rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 554 uppsatser innehållade orden offentlig rätt.

 1. 1. Störande Standardavtal - Om standardavtals konkurrensbegränsande effekt vid upphandling av entreprenader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Bjärholm; [2024]
  Nyckelord :EU-rätt; Frihet att tillhandahålla tjänster; Upphandlingsrätt; Entreprenadrätt; Standardavtal; FEUF; LOU; BKK; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines whether the use of standard agreements within public procurement of contractors in Sweden constitutes a restriction of the freedom to provide services within EU, which is ensured through article 56 in the Treaty on the Functioning of the European Union. Contract-law is not regulated through law within Sweden but is instead regulated through standard agreements developed by an interest group. LÄS MER

 2. 2. Distansarbete hos offentliga tjänstemän : en kvalitativ studie om motivation och engagemang hos offentliga tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rana Alokla; Minna Larsson; [2024]
  Nyckelord :offentlig tjänsteman; offentligt etos; motivation; engagemang; distansarbete;

  Sammanfattning : Offentliga tjänstemän företräder förvaltningarna/myndigheterna de arbetar på och har ett ansvar för att upprätthålla ett högt förtroende hos allmänheten. Sedan distansarbete ökat i de offentliga förvaltningarna/myndigheterna upplever en del chefer att det blir svårare att leda, att deras insyn i personalens prestationer minskat. LÄS MER

 3. 3. INFORMATIONSSÄKERHET I SVENSKA KOMMUNER Utmaningar, brister och faktorer för ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Martinsson; Andreas Fredrikson; Josef Gunnarsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Cybersäkerhet; Systematiskt informationssäkerhetsarbete; Ledningssystem för informationssäkerhet; Metodstöd; ISO 27000; MSB;

  Sammanfattning : Sverige är en av de ledande nationerna i EU när det kommer till digitalisering, men utvecklingen av cybersäkerhet har inte följt med i samma takt som den digitala utvecklingen och det finns allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten inom offentlig sektor i Sverige. Denna studie syftar till att identifiera eventuella brister, utmaningar eller faktorer som leder till ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete i svenska kommuner. LÄS MER

 4. 4. Civilrättsliga hinder för ett ändamålsenligt LSS-boende - om normkollisioner mellan hyreslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2023-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När LSS-boenden inrättas som sedvanliga hyresrätter blir såväl LSS som hyreslagen tillämplig. Uppsatsen rör sig i gränslandet mellan offentlig rätt och civilrätt och belyser en problematik som uppstår när regelverk från olika rättsområden influerar samma rättsliga relation ifråga om omsorgsbehövandes rätt till insatsen boende med särskild service. LÄS MER

 5. 5. Hälso- och sjukvårdsklausul i en framtidsfullmakt. Två rättskomponenters kompabilitet ur rättssäkerhetsperspektiv med komparativ analys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jeanette Jerrebäck; [2023-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Framtidsfullmakten är ett relativt nytillkommet institut i svensk rätt som skrivs för att tillförsäkra intresset av att på egen hand kunna utse vem som agerar företrädare i de angelägenheter som framgår av framtidsfullmakten när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande varaktigt och i huvudsak befinner sig i hjälpbehov med skötseln av dessa. Framtidsfullmakten kan avse såväl ekonomiska som personliga angelägenheter. LÄS MER