Sökning: "offentlig-privata samarbeten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden offentlig-privata samarbeten.

 1. 1. FREDSTAN - Kommersialiseringen av Sydöstra city i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Erik Jonsson; [2019-08-05]
  Nyckelord :det offentliga rummet; platsmarknadsföring; entreprenörsurbanism; bytesvärde; bruksvärde; privaWsering; offentlig-privata samarbeten;

  Sammanfattning : Public space is an indispensable part of all urban spaces and is central to successful placemarkeWng of a posWndustrial city. Public spaces also carry social, economic and symbolicvalues. The planning of these public spaces is oaen achieved though public-privet partnerships.The balance in this relaWonship will manifest in the physical space. LÄS MER

 2. 2. Det rättsliga utrymmet för offentlig-privata FoU-samarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rickard Vernet; [2008]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; EG-rätt; Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentliga aktörers möjligheter att ingå forskningssamarbeten med privata partners begränsas genom såväl nationell rätt som EG-rätt. Trots detta finns ett ansenligt legalt utrymme för sådana samarbeten. LÄS MER