Sökning: "offentlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade ordet offentlighet.

 1. 1. Offentligt anställda, sociala medier och yttrandefrihet : Hur ser svensk förvaltning på fri och öppen åsiktsbildning över internet för de anställda?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Michael Winberg; [2020]
  Nyckelord :Sociala medier; yttrandefrihet; digital auktoritärism; svensk förvaltning;

  Sammanfattning : Tillgången till internet har under det senaste årtiondet gått från att vara ett tecken på individens välstånd till ett mätvärde för en nations tekniska utveckling. Likväl har tillgången till ett ”öppet internet”, det vill säga ett nät som ej övervakas och begränsas av staten för att förtrycka åsikter, blivit ett mätvärde för hur fritt ett samhälle anses vara. LÄS MER

 2. 2. Tanken var att granska makten, inte att kontrollera din granne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linda von Knorring; [2020]
  Nyckelord :Offentlighetsprincipen; Yttrandefrihet; Frivilligt utgivningsbevis; Skydd för personuppgifter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick, som grundar sig på ett vertikalt förhållande mellan stat och individ. Principens syfte är att upprätthålla demokratin genom allmänhetens och mediernas möjlighet att få insyn i de offentliga organens verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Möllevångstorget och dess användningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Hanna Sahlström Negash; [2020]
  Nyckelord :Territorialitet Komplexitet Möllevången Möllevångstorget Torg Observation Rytm Samlingar Användning; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Min studie har fokuserat på relationerna mellan territorier som produceras på Möllevångstorget och dess temporala aspekter. Jag undersökte därmed hur en territoriellt komplex plats fungerar och hur territorier produceras men argumenterar också för att komplexiteten är en viktig beståndsdel i offentlighet. LÄS MER

 4. 4. Inkluderande stadsrum som grund för den demoratiska staden : en explorative studie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karolina Wingård; [2019]
  Nyckelord :demokrati; medborgare; offentlighet; stadsplanering; appropriering; territorialitet; stadsrum; exkluderande design; medskapande processer;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en studie av litteratur som behandlar stadsrummet som en demokratisk arena, där medborgare har rätt att ta plats och komma till uttryck. Fri tillgång till dessa platser skall för varje medborgare vara en grundläggande rättighet. Dock är stadsplanering en balansgång mellan öppenhet och trygghet. LÄS MER

 5. 5. Att (få) tänka och forma ett samhälle : en studie om mötet mellan konstnärliga metoder och stadsutveckling

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elise Jönsson; [2019]
  Nyckelord :konst; stadsutveckling; konstnärliga metoder; medborgardeltagande; social hållbarhet; demokrati; offentlighet;

  Sammanfattning : Arbetet för en hållbar utveckling inrymmer ett ökat behov av förändrade former för planering, stadsutveckling och förvaltning. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv eftersträvas nya metoder för att öka människors möjligheter att involveras i samt påverka stadsutvecklingen. LÄS MER