Sökning: "offentlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet offentlighet.

 1. 1. Inkluderande stadsrum som grund för den demoratiska staden : en explorative studie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karolina Wingård; [2019]
  Nyckelord :demokrati; medborgare; offentlighet; stadsplanering; appropriering; territorialitet; stadsrum; exkluderande design; medskapande processer;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en studie av litteratur som behandlar stadsrummet som en demokratisk arena, där medborgare har rätt att ta plats och komma till uttryck. Fri tillgång till dessa platser skall för varje medborgare vara en grundläggande rättighet. Dock är stadsplanering en balansgång mellan öppenhet och trygghet. LÄS MER

 2. 2. Att (få) tänka och forma ett samhälle : en studie om mötet mellan konstnärliga metoder och stadsutveckling

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elise Jönsson; [2019]
  Nyckelord :konst; stadsutveckling; konstnärliga metoder; medborgardeltagande; social hållbarhet; demokrati; offentlighet;

  Sammanfattning : Arbetet för en hållbar utveckling inrymmer ett ökat behov av förändrade former för planering, stadsutveckling och förvaltning. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv eftersträvas nya metoder för att öka människors möjligheter att involveras i samt påverka stadsutvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Heja Livet – en medvetenhetshöjande grupp där det personliga är politiskt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nathalie Seow; Emilia Hallgren; [2019]
  Nyckelord :feminist separatism; facebook feminism; facebook groups; consciousness raising groups; a higher feminist consciousness; subaltern publics; second wave feminism; fourth wave feminism;

  Sammanfattning : Vilka erfarenheter har enskilda medlemmar av den svenska separatistiska facebookgruppen Heja Livet? Ur ett feministiskt perspektiv har vi genomfört kvalitativa personliga intervjuer vilket gav ett resultat som visar att gruppen bidrar med något betydelsefullt. Det personliga är politiskt och genom att ta del av andras berättelser kan enskilda kvinnor få ett högre feministiskt medvetande som kan bidra till feministiska handlingar. LÄS MER

 4. 4. Ny offentlighet : En fallstudie i hur privata aktörer formar nya offentliga rum

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Hugo Bennhage; [2019]
  Nyckelord :Offentligt rum; Privatisering; Governance; Attraktiv stad; Stadsförnyelse; Urban transformering; Kommersialisering;

  Sammanfattning : Det offentliga rummet pekas ut som allt mer betydelsefull för stadens tillväxt och välstånd vilket har skapat ett intresse av att utveckla och förändra det. Studien problematiserar en ökad fokusering på det offentliga rummet, både bland offentliga och privata aktörer. LÄS MER

 5. 5. The inclusion and exclusion of Somali communities as seen through the publicness of space in Nairobi and Stockholm

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Julia Bürgi; [2018]
  Nyckelord :Somali; public space; Setha Low; Nairobi; Stockholm; technologies of control; flourishing society; inclusion; exclusion;

  Sammanfattning : The neighborhoods of Eastleigh in Nairobi, Kenya and Rinkeby in Stockholm, Sweden are both home to Somali populations that have burgeoned over the last 25 years. While situated in vastly different urban contexts, the Somali communities in each location have needs related to public space, particularly when considering their status in both places as a minority group that is often marginalized by Kenyan and Swedish societies. LÄS MER