Sökning: "offentligrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet offentligrätt.

 1. 1. Fastighetsägarens subsidiära avhjälpandeansvar - Hur ansvarsfrågan hanteras vid kommersiella fastighetsförvärv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Andrea Josefsson; Amanda Utter; [2017]
  Nyckelord :Miljöbalken; fastighetstransaktioner; offentligrätt; civilrätt; miljöbalksundersökning; jordabalksundersökning; friskrivning; garanti; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Naturvårdsverket uppger att antalet potentiellt och bekräftat förorenade områden i Sverige under 2016 uppgick till 85 000. Siffran visar på att problemet med kontaminerad mark är tämligen omfattande. En grundsten i den svenska miljörätten är principen om att förorenaren, i detta fall verksamhetsutövaren, betalar. LÄS MER

 2. 2. Vem tar hand om barnen? - En rättssäkerhetsstudie av det kommunala mottagandet av ensamkommande barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Andersson; [2017]
  Nyckelord :socialrätt; familjerätt; offentligrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I anslutning till 2015 års flyktingvåg uppenbarades oklarheter i rättsläget med avseende på det svenska rättssystemets tillhandahållande av ställföreträdare för ensamkommande barn. Personer som är under 18 år betraktas enligt svensk rätt som omyndiga vilket innebär att barn saknar förmåga att med rättsligt bindande verkan fatta beslut i personliga angelägenheter och råda över sin egendom. LÄS MER

 3. 3. Avknoppningar av kommunala verksamheter - i behov av nya regler?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Gvidas Cerneckis; Björn Thuresson; [2015]
  Nyckelord :Avknoppning; laglighetsprövning;

  Sammanfattning : Begreppet avknoppning används genomgående för att beskriva en form av privatisering som inte sällan innebär att en verksamhet övertas av tidigare anställd personal, som fortsätter bedriva den i egen regi. I samband med avknoppningar aktualiseras följaktligen såväl civilrätt som offentligrätt. LÄS MER

 4. 4. Obligationsrättslig upphandlingsrätt? - i skärningslinjen mellan offentligrätt och civilrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Kågell; [2014]
  Nyckelord :Befarat avtalsbrott; Anteciperat kontraktsbrott; Köprätt; Förmögenhetsrätt; LOU; Offentlig Upphandling; Obligationsrätt; Offentligrätt; Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Upphandlingsförfarandet befinner sig i gränslandet mellan den offentligrättsliga upphandlingsrätten och den civilrättsliga obligationsrätten. I denna skärningspunkt är det inte alltid helt klart vilket regelkomplex som bör tillämpas. Det har samtidigt visat sig att kontrollen av utförarnas kompetenser inte kontrolleras av beställarna. LÄS MER

 5. 5. Barnperspektivet i den sociala barnavården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Malm; [2013]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; offentligrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudansvaret för barns fostran och vårdnad ligger hos föräldrarna. Trots detta så har samhället en skyldighet att träda in då en förälder inte kan full-följa sin vårdnadsplikt. Detta ansvar återfinns i den sociala barnavården. LÄS MER