Sökning: "offentligrättsliga konflikter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden offentligrättsliga konflikter.

  1. 1. Socialnämndens roll och ansvar vid konflikter rörande vårdnad, boende och umgänge -En studie av föräldrabalken och socialtjänstlagen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Anne-Lie Jönsson; [2005]
    Nyckelord :Familjerätt; Socialrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Detta arbete behandlar hur socialnämndens roll och ansvar för föräldrar och barn som befinner sig i en konflikt om vårdnad, boende eller umgänge tar sig uttryck i vissa utvalda bestämmelser främst i föräldrabalken och socialtjänstlagen. Även frågan om hur socialnämndens ansvar aktiveras vid en sådan konflikt och vid verkställighetsfrågor behandlas. LÄS MER