Sökning: "offentligrättsliga principer"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden offentligrättsliga principer.

 1. 1. Verbala kränkningar i hemmet – en grund för omhändertagande enligt 2 § LVU?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jenny Ferm; [2018]
  Nyckelord :The Care of Young Persons Act; social law; children and young people; social welfare board; public law principles; verbal abuse; emotional abuse; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : My aim with this thesis was to study verbal abuse as an equivalent to psychological abuse in The Care of Young Persons Act (LVU). The primary focus was on verbal abuse in the home as a reason to take a child into protective custody according to LVU. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsägarens subsidiära avhjälpandeansvar - Hur ansvarsfrågan hanteras vid kommersiella fastighetsförvärv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Andrea Josefsson; Amanda Utter; [2017]
  Nyckelord :Miljöbalken; fastighetstransaktioner; offentligrätt; civilrätt; miljöbalksundersökning; jordabalksundersökning; friskrivning; garanti; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Naturvårdsverket uppger att antalet potentiellt och bekräftat förorenade områden i Sverige under 2016 uppgick till 85 000. Siffran visar på att problemet med kontaminerad mark är tämligen omfattande. En grundsten i den svenska miljörätten är principen om att förorenaren, i detta fall verksamhetsutövaren, betalar. LÄS MER

 3. 3. Exploateringsavtal : Avtalsrätt i offentligrättslig miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Malm; [2017]
  Nyckelord :Exploatering; Exploateringsavtal; PBL; Genomförandeavtal; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör avtalsrättsliga aspekter vid slutandet av exploateringsavtal. Till en början ges en beskrivning av exploateringsförfarandet i stort, där särskild vikt fästs vid vilka regler och offentligrättsliga principer som reglerar den kommunala kompetensen i förhållande till byggherren. LÄS MER

 4. 4. Konsumentskydd vid offentliga välfärdstjänster. I gränslandet mellan offentlig rätt och civilrätt.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madeleine Johansson; [2015-05-21]
  Nyckelord :Civilrätt; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : På den traditionella konsumentmarknaden finns ett skydd för konsumenten i form av civilrättsliga påföljder som är möjliga att tillämpa vid fel eller dröjsmål. När brister uppkommer vid utövandet av välfärdstjänster kan det finnas ett behov av att kräva skadestånd, prisavdrag, hävning, fullgörelse eller ett avhjälpande även i relationen mellan brukaren och det allmänna, för att på så vis stärka den enskildes ställning. LÄS MER

 5. 5. Offentligrättsliga principers påverkan på avtalsrätten - Inskränkningar i avtalsrätten i samband med offentliga kontrakt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Thomas Bruno; [2015]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; avtalsrätt; offentliga kontrakt; hävning; vårdentreprenad; välfärdstjänster; offentligrättsliga principer; inskränkningar genom EU-rätten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen diskuteras avtalsrätten och hur den påverkas av offentligrättsliga principer när offentliga aktörer samarbetar med enskilda genom offentlig-privat-samverkan. I fokus ställs det allmännas möjlighet att frånkomma ett avtal där syftet med avtalet inte nås. LÄS MER