Sökning: "offentligt rum"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden offentligt rum.

 1. 1. Vid förändringens front : en designstudie av stadsrum i förändring.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :John Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :användarcentrerad design; byggarbetsplats; byggskede; byggtid; designstudie; offentliga rum; personas; stadsplanering; stadsutvecklingsprojekt; tillfällig arkitektur;

  Sammanfattning : Uppsatsen har syftat till att i en fallstudie undersöka den pågående byggnationen av Varbergstunneln och människors upplevelser av dess byggarbetsplats påverkan på angränsande stadsrum. Projektet inleddes i december 2019 och förväntas vara helt färdigställt år 2025. LÄS MER

 2. 2. Tryggheten i Rinkeby-Kista : Boendes upplevelser och kommunens trygghetsarbete i området

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Melike Peksen; [2021]
  Nyckelord :Trygghet; utemiljö; social hållbarhet; förort; offentligt rum; säkerhet; Rinkeby- Kista; stigmatisering;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur lokalbefolkningen samt tjänstemännen upplever tryggheten i området Rinkeby-Kista. Tanken är att studera trygghetsaspekten och jämföra om det finns skillnader mellan hur de boende upplever tryggheten i området och tjänstemännens upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Stadsdelshus Panorama

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Oskar Lidö; [2020]
  Nyckelord :stadsdelshus; limträ; glulam; offentlig; demokratisk;

  Sammanfattning : Vad är en offentlig plats? Vad är en demokratisk plats? Intentionen med detta förslag för ett nytt stadsdelshus i Spånga-Tensta är att skapa en plats som både tematiskt och faktiskt är tillgänglig de som ska bruka den. Panorama stadsdelshus är en byggnad som speglar relationerna mellan medborgaren och staten, och mellan medborgare och medborgare. LÄS MER

 4. 4. Stadsmiljöprogram : en studie av tre kommuners arbete med gestaltning av det offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jenny Olsson; [2020]
  Nyckelord :stadsmiljöprogram; gestaltning; offentligt rum; riktlinjer; mål; kommun; planering;

  Sammanfattning : Kommuner använder sig av stadsmiljöprogram för att ge riktlinjer om hur det offentliga rummet ska gestaltas. Den här uppsatsen görs i syfte att öka förståelsen för hur kommuner arbetar med gestaltning av det offentliga rummet. LÄS MER

 5. 5. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Söderling; [2020]
  Nyckelord :temporär landskapsarkitektur; temporär användning; place; space; territorialitet; medskapande; placemaking; placekeeping; medborgardialog;

  Sammanfattning : Att arbeta med temporär landskapsarkitektur blir allt vanligare i planeringssammanhang. De senaste åren har exempel på ytor i våra städer som fått temporära användningsområden i form av exempelvis sommargågator och temporära parker dykt upp på flera håll i Sverige. LÄS MER