Sökning: "officialprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet officialprincipen.

 1. 1. Finns i sjön? – Om officialprinipen, åberopsbörda och tillgång till information i upphandlingsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Rappmann; [2019-02-08]
  Nyckelord :processrätt; förvaltningsprocess; offentlig upphandling; officialprincipen; åberopbörda;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om ansvarsfördelningen mellan processubjekten, parterna och domstolen, för att införskaffa processmaterial samt för processramen i mål om överprövning av offentlig upphandling, mot bakgrund av att officialprincipen ska tillämpas med försiktighet i måltypen. Utgångspunkten för undersökningen är de två vanligaste grunderna till att upphandlingar överprövas; att en leverantör gör gällande att det finns brister i förfrågningsunderlaget och/eller att leverantören anser att det vinnande anbudet inte uppfyller alla obligatoriska krav i förfrågningsunderlaget. LÄS MER

 2. 2. Den systematiserade prövningen av sexuell läggning - En kritisk analys av bevisprövningen inom den svenska asylrätten med fokus på flyktinggrunden sexuell läggning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Ekberg; [2019]
  Nyckelord :migrationsrätt en. migration law ; förvaltningsrätt en. administrative law ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utreda bevisprövningen för asylsökande med flyktinggrunden sexuell läggning. Fokus har varit att granska den praktiska tillämpningen och vilka värderingar Migrationsverket och migrationsdomstolarna gör när den enskilda ska bevisa sin sexuella läggning. LÄS MER

 3. 3. Gränsdragningar mellan inkomstslag vid varuförsäljning på internet : en analys ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Fanny Johansson; Frida Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Gränsdragning; inkomstslag; varuförsäljning; internet; rättssäkerhet.;

  Sammanfattning : Skattelagstiftningen är i ett kontinuerligt behov av anpassning för att kunna följa den rådande samhällsutvecklingen. Varuförsäljning på internet är ett nytt samhällsfenomen som har gett upphov till nya och obeprövade frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Skälig ersättning? - En kritisk granskning av möjligheten till ersättning för kostnader i skattetvister enligt 43 kap. 1 § första stycket SFL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Otto Lugnegård; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Skatteprocessrätt; Förvaltningsprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Die schwedische Rechtsordnung geht davon aus, dass natürliche und juristi-sche Personen keine rechtliche Vertretung brauchen, um ihre Klage bei einer Behörde oder Gericht einzureichen. Das Steuerrechtsverfahren und der Steu-errechtsprozess sind, genau sowie das allgemeine Verwaltungsverfahren und der allgemeine Verwaltungsprozess, hauptsächlich schriftlich. LÄS MER

 5. 5. Migrationsverkets utredningsansvar i asylprocessen : En studie om domstolarnas bedömning av Migrationsverkets tillämpning av officialprincipen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Fedioutchek; [2018]
  Nyckelord :officialprincipen; duty of investigation; legal security; asylum process; Swedish Migration Agency; officialprincipen; utredningsskyldighet; rättssäkerhet; asylprocessen; Migrationsverket;

  Sammanfattning : Seeking asylum is a human right, which means that all states in the world that have signed the UN Refugee Convention are responsible for ensuring that refugees in need of protection can get it. Sweden has signed the UN Refugee Convention as early as in 1954. Thus, a legally secure asylum process is to be sought. LÄS MER