Sökning: "officialprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet officialprincipen.

 1. 1. Finns i sjön? – Om officialprinipen, åberopsbörda och tillgång till information i upphandlingsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Rappmann; [2019-02-08]
  Nyckelord :processrätt; förvaltningsprocess; offentlig upphandling; officialprincipen; åberopbörda;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om ansvarsfördelningen mellan processubjekten, parterna och domstolen, för att införskaffa processmaterial samt för processramen i mål om överprövning av offentlig upphandling, mot bakgrund av att officialprincipen ska tillämpas med försiktighet i måltypen. Utgångspunkten för undersökningen är de två vanligaste grunderna till att upphandlingar överprövas; att en leverantör gör gällande att det finns brister i förfrågningsunderlaget och/eller att leverantören anser att det vinnande anbudet inte uppfyller alla obligatoriska krav i förfrågningsunderlaget. LÄS MER

 2. 2. Skälig ersättning? - En kritisk granskning av möjligheten till ersättning för kostnader i skattetvister enligt 43 kap. 1 § första stycket SFL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Otto Lugnegård; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Skatteprocessrätt; Förvaltningsprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Die schwedische Rechtsordnung geht davon aus, dass natürliche und juristi-sche Personen keine rechtliche Vertretung brauchen, um ihre Klage bei einer Behörde oder Gericht einzureichen. Das Steuerrechtsverfahren und der Steu-errechtsprozess sind, genau sowie das allgemeine Verwaltungsverfahren und der allgemeine Verwaltungsprozess, hauptsächlich schriftlich. LÄS MER

 3. 3. Hur aktiv får domstolen vara i tvistemålsprocessen? - En undersökning av rättens materiella processledning och utredningsansvar i familjemål jämfört med övriga tvistemål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Orava; [2017]
  Nyckelord :Civilrätt; Private Law; Familjerätt; Processrätt; Materiell processledning; Utredningsansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In a proceeding in court, different tasks are divided between the different actors. The main principle in Swedish law is that the litigants have the responsibility for the substantive part of the proceeding, while the court is responsible for the formal part. LÄS MER

 4. 4. Utredningsansvaret i asylärenden - omfattningen av Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas utredningsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lova Larsson; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka omfattningen av utredningsansvaret i asylärenden. Uppsatsen börjar med en redogörelse av migrationsprocessen och de intressen som vägts in vid processens utformning. Enligt förarbetena till utlänningslagen (2005:716) är det av vikt att migrationsprocessen är snabb, effektiv och rättssäker. LÄS MER

 5. 5. Ord mot ord - Språkanalyser ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tanja Danilova; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; migrationsrätt; asylrätt; språkanalys; rättssäkerhet; bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Användningen av språkanalyser kan aktualiseras om den asylsökande inte lyckats göra sitt ursprung eller sin identitet sannolik genom att uppvisa nödvändiga identitetshandlingar. Analysen baseras vanligtvis på en inspelad intervju. LÄS MER