Sökning: "ofrivillig viktnedgång"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ofrivillig viktnedgång.

 1. 1. Sjuksköterskans arbete med att förebygga och behandla undernäring hos personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kristina Lundgren; Martin Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Demens; förebyggande åtgärder; litteraturöversikt; undernä-ring.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring är vanligt förekommande bland personer med de-mens. Ofrivillig viktnedgång är en riskfaktor för dödlighet och försämrad funktionsstatus hos äldre. I Sverige finns ca 160 000 personer med demens. LÄS MER

 2. 2. Näringsriktiga mellanmål och tätare viktkontroller minskade ofrivilligviktnedgång : En kvalitativ studie om ett förbättringsarbete på ett äldreboende

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärdHögskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Louise Törnquist; [2018]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Förbättringskunskap; Kvalitetsförbättring; Nutrition; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns omfattande belägg om nutritionens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet. För äldre patienter som bor på äldreboenden förekommer undernäring och ofrivillig viktnedgång vilket kan leda till ökade komplikationer såsom fall, trycksår och dödlighet.Syfte: Syftet i denna uppsats består av två delar. LÄS MER

 3. 3. Komplexiteten av att vårda sköra äldre ur ett sjuksköterskeperspektiv : Helheten- att inte förlora sig i en del

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Augusta Hjelmberg; Maria Steen; [2017]
  Nyckelord :frail older people; complexity; nursing; nursing perspective; organizations; relatives; sköra äldre; komplexitet; omvårdnad; sjuksköterskeperspektiv; organisationer; anhöriga;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Antalet äldre ökar i samhället vilket gör att sköra äldre också blir fler. Flertalet av de patienter som söker sig till hälso- och sjukvården är äldre och sköra som behöver få tillfredställande vård i hela vårdkedjan. LÄS MER

 4. 4. Livskvalitet hos individer som genomgått gastric bypass

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Madeleine Holgersson; Mikaela Sandell; [2013]
  Nyckelord :Fetma; Gastric bypass; Fysisk livskvalitet; Psykisk livskvalitet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Fetma och övervikt definieras som ett onormalt överskott på fett som inverkar på en persons hälsa. Antalet överviktiga i världen har nästan fördubblats sedan 1980-talet och i Sverige beräknas tio procent av befolkningen lida av fetma. LÄS MER

 5. 5. Ofrivillig viktnedgång vid allvarlig sjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Christin Nordberg; Caroline Schmidt; [2006]
  Nyckelord :assessment tool; cancer; HIV; nursing; nutrition; weight loss;

  Sammanfattning : Viktnedgång är ett ofta förekommande fenomen hos patienter med allvarlig sjukdom. Erfarenheten visar att det inte talas mycket om detta inom vården. LÄS MER