Sökning: "ojämlikhet mellan kvinnor och män"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden ojämlikhet mellan kvinnor och män.

 1. 1. Påverkan på fattigpensionärer i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Andersson; [2019]
  Nyckelord :fattigpensionär; jämställdhet; låg ekonomisk standard; pensionssystem; könssystem;

  Sammanfattning : Förord Bakgrunden till denna studie är att studera hur Sveriges antal fattiga pensionärer har ökat under 2000-talet och varför 80 procent av dessa är kvinnor. Syftet med denna studie är att undersöka olika delar av det nya pensionssystemet för att få en djupare förståelse för Sveriges ökning av fattiga pensionärer. LÄS MER

 2. 2. Kollektivavtal som välfärdsgivare och statushöjare? En kvantitativ studie om kollektivavtals inverkan på ojämlikhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Robin Larsson; [2018]
  Nyckelord :kollektivavtal; ojämlikhet; arbetsmarknad; välfärd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den ekonomiska krisen 2008 bemöttes i flera europeiska länder med åtstramningar av offentliga utgifter. Detta påverkade ländernas förmåga att bidra med social välfärd. LÄS MER

 3. 3. Mäns attityd till könsbaserad ojämlikhet i arbetslivet och förekomsten av mäns kollektiva skuld gentemot kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Langenberg Oliver; Andersson Albin; [2018]
  Nyckelord :collective guilt; MPGQ; gender inequality; age differences; gender.; Kollektiv skuld; MPGQ; jämställdhet; åldersskillnad; genus.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvantitativa studie var att kartlägga förekomsten av mäns kollektiva skuld gentemot kvinnor i arbetslivet och dess eventuella samvarians med mäns attityd till könsbaserad ojämlikhet på arbetsplatsen. Även skillnader i kollektiv skuld och attityd till könsbaserad ojämlikhet mellan unga (18–41 år) och äldre (42–65 år) män undersöktes. LÄS MER

 4. 4. Genus i svenskämnet i tryckta läromedel från Lgr 62 till Gy 11 : En litteraturstudie kring kvalitativa och kvantitativa skillnader i representationen av män och kvinnor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Henry Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Läromedel; läseböcker; läroböcker; grundskola; gymnasiet; läroplaner; genus; jämställdhet; stereotyper; svenskämnet;

  Sammanfattning : Den tryckta läseboken har länge varit viktig för svenskämnet då den är det första läromedlet som elever möter när de börjar skolan. Den tryckta läroboken har haft en avgörande roll i skolan under en längre tid. LÄS MER

 5. 5. Sociala kontakters betydelse för klasskillnader i självskattad hälsa : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Natalie Lindgren; Hanna Tillas; [2018]
  Nyckelord :självskattad hälsa; klasskillnader; sociala kontakter; socialt kapital; logistisk regression; socioekonomisk position; resurser; ojämlikhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband mellan klass och självskattat hälsotillstånd. Vidare undersöks eventuella skillnader i relation till antalet sociala kontakter för att se om det påverkar klasskillnader i hälsa. LÄS MER