Sökning: "ojämlikhet"

Visar resultat 1 - 5 av 400 uppsatser innehållade ordet ojämlikhet.

 1. 1. En ojämlik samverkan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Mina Rundén; Matilda Gillén; [2023-12-07]
  Nyckelord :samverkan; ojämlikhet; utländsk bakgrund; föräldrar; faktorer;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en systematisk litteraturstudie med utgångspunkt i vad forskning säger om ojämlikhet i samverkan mellan hem och skola. Vi har analyserat och reducerat material utefter det som är relevant mot vårt syfte och frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. I vilken utsträckning får patienter brytpunktssamtal vid hjärtsjukdom jämfört med cancersjukdom - En registerstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Fredrika Rydelius; Petter Tollemark; [2023-10-04]
  Nyckelord :Brytpunktsamtal; palliativ vård; hjärtsjukdom; cancer; Svenska palliativregistret; palliativ värdegrund;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i utvecklade länder och palliativ vård bör erbjudas i livets slut. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som har till syfte att lindra lidande i livets slut. Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närståendestöd. LÄS MER

 3. 3. Utbildning och den inre konversationen. En intervjustudie ,ed utlandsfödda elever i Sverige.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Björkgren; [2023-06-08]
  Nyckelord :Sociologi; agens; den inre konversationen; utbildning; demokrati;

  Sammanfattning : I den svenska skolans läroplan fastslås att utbildningen ska vila på demokratins grund och att utbildningen ska bidra till alla elevers utveckling och likvärdiga samhällsdeltagande. På så sätt kan sägas att skolan har en utjämnande funktion som syftar till att motverka ojämlikhet. LÄS MER

 4. 4. HUR SOCIALDEMOKRATISK ÄR SOCIALDEMOKRATERNAS KRIMINALPOLITIK? En idealtypsanalys av Socialdemokraternas kriminalpolitiska utveckling över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Söderlund; [2023-02-13]
  Nyckelord :Idealtyp; Idéanalys; Kriminalpolitik; Partiprogram; Socialdemokraterna;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida Socialdemokraternas kriminalpolitik förändrats över tid. Materialet som jag använt består av samtliga nio partiprogram som Socialdemokraterna presenterat sedan partiet grundandes. LÄS MER

 5. 5. Från empowerment till paternalism - En välviljans paradox i preventivmedelsrådgivningen till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nora Rønningen; Henrik Lundius; [2023]
  Nyckelord :Antikonception; Barnmorska; Förskrivning; Intellektuell funktionsnedsättning; Kvalitativ litteraturöversikt; Preventivmedelsrådgivning; Reproduktiv hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ansvarar i Sverige självständig för att förskriva preventivmedel med indikation antikonception, samt arbetar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Det är således i barnmorskans intresse att även för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning identifiera behov, främja sexuell hälsa och anpassa information utifrån intellektuella och adaptiva variationer, särskilt då det idag finns hinder för personer med intellektuell funktionsnedsättning vad gäller att utforska, förstå och bli undervisade om sexualitet. LÄS MER