Sökning: "ojämlikhet"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade ordet ojämlikhet.

 1. 1. ”Were you able to wear undergarments?” - En kvalitativ studie av intervjuer med kvinnliga och manliga skådespelare inom Marvel Cinematic Universe

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Ottosson; Thea Eklöf; Matilda Westermark; [2022-02-24]
  Nyckelord :Kön; kulturjournalistik; intervju; konversationsanalys; ojämlikhet; Marvel Cinematic Universe; populärkultur; videointervju; Gender; entertainment journalism; interview; conversation analysis; inequality; actors; Marvel Cinematic Universe; pop culture; video interview;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to explore whether female and male actors get treated differently by entertainment journalists during press junket interviews and to see when and how gender is defined and created during an interview. To do this, we looked at different indicators such as eyeline, body language, subject of the questions, the length and substance of answers, the number of questions directed at each person, interruptions and turn taking. LÄS MER

 2. 2. Vägen till chefskap i fem faser. En kvalitativ studie om kvinnors och mäns karriärupplevelser ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Schreiber; Sonia Kamrani; [2022-02-16]
  Nyckelord :Isärhållande mellan könen; chefskap; kvinnlig karriär; maktstrukturer; självdisciplin; normaliseringsprocess;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka kvinnors och mäns upplevelser av genussystem på arbetsplatsen och dess påverkan under deras resor till sina chefspositioner. Sverige är ett land som kommit långt inom jämställdhet, 2019 blev vårt land utsett till det mest jämställda landet i EU. LÄS MER

 3. 3. Det Palliativa Beskedet - Patientens Upplevelse : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Simon Alfredsson; Daniela Lagergren Opacic; [2022]
  Nyckelord :Palliativ vård; palliativa besked; patientupplevelser; brytpunktssamtal;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Palliativ vård har som syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Övergången till den palliativa vården förmedlas och diskuteras genom ett brytpunktssamtal. LÄS MER

 4. 4. Gender roles in households : A case study on gender roles in households in northern Tanzania

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Sustainable Societies (SUS)

  Författare :Ottilia Lundh; [2022]
  Nyckelord :Case study; gender roles; Tarime; northern Tanzania; gender inequality; gender perspectives; Serengeti-Mara Ecosystem Project SEMA ; sustainable livelihoods; oppression; physical violence; female genital multination; household activities; education; gender equality.; Fallstudie; könsroller; Tarime; norra Tanzania; ojämlikhet mellan könen; genusperspektiv; Serengeti-Mara Ecosystem Project SEMA ; hållbar försörjning; förtryck; fysiskt våld; kvinnlig könsstympning; hushållsaktiviteter; utbildning; jämställdhet;

  Sammanfattning : This case study investigates perspectives and changes in gender roles in household activities from a gender (in)equality context in Tarime, northern Tanzania. The participants in this study part-took in a previous project called the Serengeti-Mara Ecosystem Project (SEMA) which aimed to integrate gender perspectives and sustainable livelihoods in rural parts of Tarime. LÄS MER

 5. 5. Äldres delaktighet i ett alltmer digitaliserat samhälle, den digitala klyftan och etiken, en strukturerad Litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annkatrin Hemmenbach; [2022]
  Nyckelord :Elderly; digital divide; active ageing; digital inequalities; ethical aspects; Äldre; digital klyfta; aktivt åldrande; digital ojämlikhet; etiska aspekter;

  Sammanfattning : Introduktion: Alla i samhället påverkas av den digitala omställningen och covid-19 pandemin har fungerat som murbräcka för både ökad digital transformering och ökad användning. den äldre gruppen varit mest utsatt inte bara iform av ökad risk för död till följd av sjukdomen utan även varit begränsad i sitt sociala liv med minskad delaktighet som följd. LÄS MER