Sökning: "ojämlikheter i hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden ojämlikheter i hälsa.

 1. 1. Now you see it, now you don’t - A literature-based study on identifying normative whiteness in relation to structural racism and social determinants of health

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Laura Voutilainen; [2019-08-01]
  Nyckelord :whiteness; critical race and whiteness studies; social determinants of health; public health; structural racism; vithet; kritiska ras- och vithetsstudier; hälsans sociala bestämningsfaktorer; folkhälsovetenskap; strukturell rasism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturell rasism betraktas alltmer som en central faktor för skillnader i hälsans sociala bestämningsfaktorer. Att eliminera sådana strukturer kan därmed ses som ett centralt mål för att nå jämlik hälsa för alla med lika villkor. Rollen av normativ vithet har dock inte ännu betraktats som en faktor inom folkhälsoområdet. LÄS MER

 2. 2. Påverkan på fattigpensionärer i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Andersson; [2019]
  Nyckelord :fattigpensionär; jämställdhet; låg ekonomisk standard; pensionssystem; könssystem;

  Sammanfattning : Förord Bakgrunden till denna studie är att studera hur Sveriges antal fattiga pensionärer har ökat under 2000-talet och varför 80 procent av dessa är kvinnor. Syftet med denna studie är att undersöka olika delar av det nya pensionssystemet för att få en djupare förståelse för Sveriges ökning av fattiga pensionärer. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV SMÄRTBEDÖMNING HOS ÄLDRE PERSONER I LIVETS SLUTSKEDE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Svetlana Gazivoda; Anna Sjöland; [2019]
  Nyckelord :Innehållsanalys; Kvalitativ design; Livets slutskede; Omvårdnad; Sjuksköterskors upplevelser; Smärtbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett vanligt förekommande symtom i livets slutskede hos den äldre multisjuka patienten. Slutenvårdsavdelningar är traditionellt inriktade på botande behandling och akuta tillstånd vilket gör att smärtbehandling kan förbises. LÄS MER

 4. 4. Feeling blue or pink? Depressionsvård ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Johansson; Linn Svedjeland Ödlund; [2018-01-25]
  Nyckelord :genus; depression; jämlikhet; makt; intersektionalitet; vårdrelation; bemötande; attityder; personcentrerad vård; genusbias; normer; stigma; relationer; symtom; omvårdnad; coping; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Hälso- och sjukvård ska bedrivas jämlikt och sjuksköterskor ska arbeta för enjämlik vård. Genusskillnader existerar dock i hälso- och sjukvården och genusbias utgörhinder för jämlik vård. LÄS MER

 5. 5. Gender, nature and small-scale farming : women’s narratives about gender and view of nature in relation to its impact on organic farming

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Kajsa Andersson; [2018]
  Nyckelord :agroecology; farming women; gender; inequalities; organic farming; social nature; sustainability;

  Sammanfattning : Agroecology is both the science, the practice and the movement of sustainable food systems whose meaning includes several dimensions. In this thesis, the social aspect of agroecology is in focus, with emphasis on gendering and gender equality. LÄS MER