Sökning: "oklarhetsregeln"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet oklarhetsregeln.

 1. 1. Oskäliga avtalsvillkor i svensk rätt - Krävs det ytterligare harmonisering med avtalsvillkorsdirektivet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Monika Vitos; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU-direktivet om oskäliga avtalsvillkor (Avtalsvillkorsdirektivet 93/13/EEG) infördes 1993 med syftet att skapa ett minimiskydd för konsumenter i avtalsförhållanden med näringsidkare och harmonisera lagstiftningen bland medlemsstaterna. Uppsatsen syftar till att analysera behovet av en ökad harmonisering mellan svensk rätt och EU-rätt avseende oskäliga avtalsvillkor i standardavtal mellan konsument och näringsidkare. LÄS MER

 2. 2. Från oklarhet till klarhet – Om oklarhetsregelns roll inom avtalsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Kehlet; [2021]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Civilrätt; EU-rätt; Förmögenhetsrätt; Oklarhetsregeln; Oklarhetsprincipen; Avtalsvillkorsdirektivet; Private law; EU law; Contra stipulatorem; Contra proferentem; The contra proferentem rule; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Oklarhetsregeln är en avtalsrättslig princip som härstammar från den romerska rätten och återfinns i flera rättsordningar och internationella principsamlingar. I Corpus Juris Civilis är den latinska formuleringen av regeln ambiguitas contra stipulatorem est och på engelska omnämns den som the contra proferentem rule. LÄS MER

 3. 3. Godkännande av (oskäliga) avtalsvillkor genom ett knapptryck : vid elektronisk handel över internet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Matilda Axelsson; Sofia Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Avtalsrätt; avtal vid internethandel;

  Sammanfattning : Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL, tillkom år 1915. Vid denna tidpunkt var det vanligt att avtal ingicks för varje enskilt fall, där partsvilja uppkom genom anbud och accept. LÄS MER

 4. 4. Oklarhetsregeln - En studie av regelns ställning i kommersiella förhållanden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Hällegård; [2017]
  Nyckelord :Oklarhetsregeln; avtalstolkning; In dubio contra stipulatorem; contra proferentem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tolkning av försäkringsavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Nilsson; [2014]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; avtalsrätt; försäkringsrätt; rättsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är främst att undersöka vad som gäller när ett försäkringsavtal ska tolkas. Det utreds huruvida försäkringsavtalets särskilda kännetecken, bland annat att bristande jämvikt rörande sakkunskaper på det relevanta området normalt råder mellan parterna i ett försäkringsavtal, medför att sådana avtal ska tolkas på ett annorlunda sätt jämfört med hur avtal i allmänhet tolkas. LÄS MER