Sökning: "oklassificerad"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet oklassificerad.

 1. 1. Anställningen vid offentlig upphandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christopher Stridh; [2010]
  Nyckelord :EG-rätt; oklassificerad; Civilrätt; Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En i praktiken vanligt förekommande situation är att driften av en offentlig verksamhet överlåts genom ett offentligt upphandlingsförfarande. Det kan då tänkas att den upphandlande myndigheten önskar säkerställa att de anställda erbjuds fortsatt sysselsättning hos den nya verksamhetsutövaren. LÄS MER

 2. 2. Finansinspektionens roll i kontrollen av den svenska finansmarknaden - med fokus på det finansiella företaget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emmelie Dahlroth; [2010]
  Nyckelord :Associationsrätt; Bankrätt; Civilrätt; oklassificerad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren av ekonomisk instabilitet har påverkat finansmarknaden och samhället både nationellt och globalt. Uppsatsen behandlar Finansinspektionens roll i att kontrollera den finansiella marknaden med syftet att begränsa eller förhindra ekonomisk instabilitet och finanskriser. LÄS MER

 3. 3. Synen på makar inom obeståndsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elisabeth Ståhl; [2009]
  Nyckelord :Civilrätt; oklassificerad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inkonsekvenser i rättsordningen är problematiskt såväl ur ett rättsteoretiskt perspektiv som på grund av de praktiska följder inkonsekvenserna kan ge upphov till. Obeståndsrätten är mycket starkt präglad av att den främst reg-lerar relationen mellan gäldenär och borgenär, vilket skulle kunna påverka synen på gäldenärens make. LÄS MER

 4. 4. Intrångsundersökning - en teoretisk och praktisk genomgång av institutet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Braun; [2009]
  Nyckelord :Civilrätt; oklassificerad; Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Reglerna om intrångsundersökning infördes i de immaterialrättsliga lagarna 1 januari 1999, efter påtryckningar om att Sveriges dåvarande bevisupptagningsregler inte uppfyllde TRIPs-avtalet. Uppsatsen redogör för under vilka omständigheter en intrångsundersökning kan beviljas, hur genomförandet av en undersökning går till samt vilka praktiska tillämpningsproblem sökanden kan råka ut för. LÄS MER

 5. 5. Företagsrekonstruktion - teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna-Karin Kjellström; [2009]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Civilrätt; oklassificerad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar frågan om varför förfarandet företags-rekonstruktion inte tillämpas i större utsträckning och varför det inte visat sig vara ett attraktivt alternativ till konkursinstitutet. Lagstiftaren har genom lagreformer sökt öka förfarandets tillämpning när i grunden livsdugliga företag drabbas av ekonomiska svårigheter. LÄS MER