Sökning: "oktografi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet oktografi.

  1. 1. Kinesiska för kineser i Kina : En studie av läsinlärning i kinesiska

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

    Författare :Johan LM Svensson; [2014]
    Nyckelord :Läsinlärning; kinesiska; Pinyin; fonologi; morfologi; oktografi;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka korrelationen mellan vetenskaplig forskning av läsinlärning i det kinesiska språket bland barn i Kina i skolans första år, med nationella officiella direktiv som berättar vad läsinlärningen ska innehålla och på vilket sätt den ska utföras. En god korrelation kan tolkas som att direktiven för den nuvarande undervisningen är modern och uppdaterad och ligger i linje med modern forskning. LÄS MER