Sökning: "olaga intrång"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden olaga intrång.

 1. 1. "Trygga trappan" - en brottspreventiv arbetsmodell mot olaga intrång

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Nilsson; Azemina Nezirevic; [2018]
  Nyckelord :Kriminologi; Malmö Stad; MKB; Olaga intrång; Polismyndigheten; Skadegörelse; Trapphäng;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är skrivet på uppdrag av Utvecklingscentrum Syd i Malmö och kommer att beröra en brottspreventiv arbetsmodell, vid namnet ”Trygga trappan”. Denna arbetsmodell har tillämpats vid tre adresser i Malmö som hade problematik med olaga intrång och skadegörelser. LÄS MER

 2. 2. I gränslandet mellan brottsbalken kapitel 4 och 5. : Om olaga integritetsintrång och förtal i dess tillämpning på spridandet av hämndporr.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar af Klercker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan internets och sociala mediers framväxt under de senaste dryga tjugo åren har regleringen om skyddet för den personliga integriteten ställts inför viktiga nya utmaningar. Särskilt gäller detta vid spridning av integritetskränkande uppgifter, något som till stor del underlättas av dagens teknologi. LÄS MER

 3. 3. Hämndporr och integritet - om straffansvar ur ett brottsofferperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Wohlin; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; hämndporr; olaga integritetsintrång; sexuell integritet; personlig integritet; förtal; ofredande; sexuellt ofredande; NJA 1992 s. 594; NJA 2008 s. 946; NJA 2017 s. 393; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det finns i svensk rätt inget samordnat skydd för den personliga integriteten, utan istället är det olika bestämmelser i brottsbalken som aktualiseras när det skett kränkningar av den personliga integriteten privatpersoner emellan. Ett exempel på en sådan kränkning är hämndporr, från engelskans ”revenge porn”, som innebär ett spridande av bild eller film med sexuellt innehåll på annan person utan dennes samtycke. LÄS MER

 4. 4. Kvalitativ studie av valkriterier och kundrelation i B2Bsammanhang : Plombering i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Xiaofan Hu; Dimitri Tarachan; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Plomber används i olika logistikföretag för att försegla containrar och lådor. Det ger möjlighet att upptäcka olaga intrång och ökar säkerheten. Ett nystartat företag i plombbranschen behöver hjälp att förstå kunder. LÄS MER