Sökning: "older adults"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade orden older adults.

 1. 1. Äldres tankar och reflektioner att självständigt genomföra 30 second chair stand test i hemmiljö - En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Petter Wik; Joakim Skärlén; [2022]
  Nyckelord :30CST; Hometest; Balance; Elderly; Qualitative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall är en bidragande anledning till fallskador som kräver sjukhusvistelse för den äldre populationen. Det finns i dagsläget flera olika balanstest som genomförs i klinik, däremot finns det inget som är undersökt för att tillämpas självständigt i hemmiljö. LÄS MER

 2. 2. COVID-19 Restrictions on The Older Adults in Sweden and The Role Played By Social Workers During COVID-19 Pandemic in Sweden : A study on How the Older Adults in Sweden Experienced The COVID-19 Restrictions Imposed on Them by Swedish Health Agency

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Samuel Egbe Asp; Ayodele Festus Famurewa; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; Loneliness; Social Isolation; Restrictions; Social Distancing; Gerontology; Older adult; social work; Ageism; Stratification; coping; resilience; crisis intervention.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how older adults were affected by the COVID-19 restrictions that were put in place by the Swedish Health Authority during the first wave of the COVID-19 pandemic to protect them and the roles played by social workers during the pandemic. A qualitative study was conducted whereby two older adults aged seventy and two practising professional workers were interviewed, and their responses analyzed using thematic analysis. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens erfarenhet av sexualitet hos äldre vuxna: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Björk; [2022]
  Nyckelord :Attitudes; experiences; nursing staff; older adults; sexuality; Attityder; erfarenheter; sexualitet; vårdpersonal; äldre vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är en viktig del av att vara människa genom hela livet, trots detta ses sällan den äldre vuxna som en sexuell varelse. Forskning visar att sexualitet fortfarande är betydelsefullt hos äldre vuxna, trots detta så sjunker den sexuella aktiviteten med åldern. LÄS MER

 4. 4. "Många tror det är naturligt att må dåligt som gammal" : En tematisk textanalys av hur äldre med depression skildras i svensk media

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Erik Bexell; Alice Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Elderly; older adults; ageism; depression; mental health; stigma; newspaper articles; media; Äldre; ålderism; depression; psykisk ohälsa; stigma; tidningsartiklar; media;

  Sammanfattning : Hur medier omskriver ett fenomen påverkar allmänhetens inställning till det berörda fenomenet. I denna uppsats presenteras en studie av om, och i så fall hur, stigma framkommer då svenska medier skildrar äldre med depression. LÄS MER

 5. 5. “ATT VARA LITEN” SPECIALISERAD BEHANDLING FÖR SMÅ BARN MED TRAUMA En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Pia Lelliott; Frida Rosenström; [2022]
  Nyckelord :emotional trauma; psychological trauma; posttraumatic stress; severe stress; infant; toddler; preschooler; small child; treatment; intervention; therapy; psykiskt trauma; psykologiskt trauma; posttraumatisk stress; svåra påfrestningar; spädbarn; småbarn; förskolebarn; litet barn; behandling; intervention; terapi;

  Sammanfattning : Idag finns ett starkt forskningsstöd som visar att små barn utvecklar PTSD eller andra stressrelaterade symtom i samband med trauma i lika eller högre grad än äldre barn, ungdomar och vuxna. De yngsta barnens starka beroende av sina vårdnadshavare för överlevnad och skydd i kombination med deras utvecklingsmässiga omognad gör de minsta barnen till en särskilt utsatt och sårbar grupp. LÄS MER