Sökning: "older immigrants"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden older immigrants.

 1. 1. Anemi och järnbrist under graviditet. En beskrivande studie med kvinnor från sydvästra Sverige.

  Master-uppsats,

  Författare :Åse Jagner; [2020-11-18]
  Nyckelord :Anemi; graviditet; järnbrist; mödrahälsovård; jämlik vård;

  Sammanfattning : Background: Anemia and iron deficiency (ID) is a health problem for pregnant women, throughout the world. Countries in Africa and Asia have the highest rate of these problems. Research has found that in high income countries, women who are multipara or immigrants have anemia more often than others. LÄS MER

 2. 2. Grannskapsfabriken - Ett undersökande arbete om delande och kollektiva lösningar (ur ett bostads- och ett kvartersperspektiv)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Kajsa Almskoug; [2020]
  Nyckelord :Arkitektur; Kollektivboende; Livsstil; Delande; Delande-ekonomi; Hållbarhet; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The essay aims to examine alternative forms of housing, especially collective solutions and to design a cohousing project. The idea is to broaden our perception of housing and further study the possibilities of cohousing in relation to the more complex needs and different lifestyle of today. LÄS MER

 3. 3. Digital politik : En undersökning av politiska facebookgrupper med hjälp av Social Representation Theory (SRT) & kvantitativ innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Dennis Vedmar; [2020]
  Nyckelord :digital politik; social representation theory; facebook; facebookgrupper; sociala medier; ekokammare;

  Sammanfattning : I följande arbete kombineras Social Representation Theory (SRT) med kvantitativ innehållsanalys när politiska facebookgrupper undersöks. Fyra grupper och tolv inlägg och 164 kommentarer undersöks. Den kvantitativa innehållsanalysen visar att samtalsklimatet på politiska facebookgrupper är hårt och ganska elakt. LÄS MER

 4. 4. ”Hänger ni med?” – En experimentell studie om hur äldre digital immigrants hanterar digitaliseringen inom banksektorn och inlärningen av digitaliserade banktjänster

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Marielle Lindgren; Marie Roos; [2019]
  Nyckelord :Digitaliseringen; Digital immigrants; Äldre generationen; Banksektorn; Digitaliserade banktjänster; Internetbank; Instruktionsguider; Inlärning; Fysiska och kognitiva nedsättningar; Attityder;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av offentliga tjänster såsom banktjänster har under det senaste decenniet ökat signifikant. Denna ökning har bidragit till såväl fördelar som nackdelar då det har skapat en omfattande tillgänglighet av tjänster för majoriteten av befolkningen men begränsningar för de individer som inte har tillräcklig kompetens gällande ny teknik. LÄS MER

 5. 5. Potentialer för det interaktiva berättandet som pedagogiskt verktyg : En utforskande kvalitativ fokusgruppsintervju, med inslag av co-design

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Marcus Falck; Jansson Emil; [2019]
  Nyckelord :co-design; interaktivitet; interaktivt berättande; inlärning; kvalitativ intervju; iterativt arbetssätt;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker interaktivt berättande och lärande på webben som medium. Syftet är att studien ska resultera i kunskap om hur man kan gå tillväga för att skapa en interaktiv berättelse som kommunicerar och lär ut till målgruppen. LÄS MER