Sökning: "olika avtal mellan företag"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden olika avtal mellan företag.

 1. 1. Privat-offentlig samverkan: en väg till utveckling av en långsiktig strategi för Sveriges försörjningsberedskap?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Axelsson; Siri Westermark; [2021]
  Nyckelord :Försörjningsberedskap; Privat-offentlig samverkan; POS; Security of supply; Public-private partnership; PPP; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During recent history, Sweden has experienced several resource-intensive crises. For example, the Västmanland wildfire in 2014 and latest the Covid-19 pandemic. During these crises, those who were managing the crisis incurred a shortage of supplies. LÄS MER

 2. 2. Internationella skillnader avseende upplysningskraven i IFRS 15 : En kvantitativ undersökning av svenska och brittiska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rebecka Krantz; Veronica Hall Åhrberg; [2021]
  Nyckelord :IFRS 15; revenue recognition; disclosures; disclosure requirements; IASB; FASB; IASC; IFRS; IFRS 15; intäktsredovisning; intäktserkännande; upplysningar; upplysningskrav; IASB; FASB; IASC; IFRS;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ny standard, IFRS 15 - Intäkter från avtal med kunder, implementerades nyligenför intäktsredovisning som medfört utökade upplysningskrav. Syftet med upplysningskraven äratt fastställa de principer som ett företag ska tillämpa för att redovisa användbar informationom intäkternas karaktär, belopp och tidpunkt samt osäkerhet som härrör från avtal med kunder. LÄS MER

 3. 3. Någon inne? : En kvalitativ studie över coronapandemins inverkan på kontorsmarknaden i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erik Karnebäck; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; demand; leases; negotiations; office space; teleworking; Covid-19; distansarbete; efterfrågan; förhandling hyresavtal; kommersiella fastigheter; kontor;

  Sammanfattning : I över ett år har vi levt med en pandemi orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2. Till följd av kraftig smittspridning har folkhälsomyndigheten rekommenderat hemarbete för alla som har möjlighet till det. LÄS MER

 4. 4. Skattepliktens påverkan på coworking : Skatterättsnämndens förhandsbesked och dess inverkan på framtiden för coworking

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Möller; John Österholm; [2020]
  Nyckelord :Coworking; VAT; Real Estate; Taxability; Coworking; Mervärdesskatt; Fastigheter; Skatteplikt;

  Sammanfattning : De senaste åren har den globala coworkingtrenden nått Sverige och flertal aktörer har etablerat sig på kontorsmarknaden. Efterfrågan på coworking har vuxit i takt med att allt fler företag önskar flexibilitet i sina avtal och att yngre generationer vill arbeta i en innovativ och kreativ miljö. LÄS MER

 5. 5. Konkurrensbegränsande exklusivitetsklausuler i vertikala avtal : En undersökning av när konkurrensbegränsande avtal är förbjudna, främst vid tillämpning av e-handelsföretag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Amanda Dezfolian; Denisé Digemo; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Konkurrens råder på marknader varpå fler än ett företag är verksamma. De konkurrensrättsliga reglerna återfinns i konkurrenslagen (2008:579) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med syfte att upprätthålla en effektiv och fungerande konkurrens i Sverige och inom den Europeiska unionen. LÄS MER