Sökning: "olika epoker"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden olika epoker.

 1. 1. Developing a portable, customizable, single-channel EEG device for homecare and validating it against a commercial EEG device

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Máté Károly Tóth; [2023]
  Nyckelord :Electroencephalography EEG ; Portable EEG; Single-channel EEG; Commercial EEG; Brain-machine interface; Prototype development; Elektroencefalografi EEG ; Bärbar EEG; Enkanaligt EEG; Kommersiellt EEG; Hjärna-maskin-gränssnitt; Prototyputveckling;

  Sammanfattning : There are several commercial electroencephalography (EEG) devices on the market; however, affordable devices are not versatile for diverse research applications. The purpose of this project was to investigate how to develop a low-cost, portable, single-channel EEG system for a research institute that could be used for neurofeedback-related applications in homecare. LÄS MER

 2. 2. Aktiemarknadsprognoser: En jämförande studie av LSTM- och SVR-modeller med olika dataset och epoker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mads Nørklit Johansen; Jagtej Sidhu; [2023]
  Nyckelord :Stock Market Prediction; Long-Short Term Memory; Support Vector Regression; Prediction Accuracy; Financial Investments;

  Sammanfattning : Predicting stock market trends is a complex task due to the inherent volatility and unpredictability of financial markets. Nevertheless, accurate forecasts are of critical importance to investors, financial analysts, and stakeholders, as they directly inform decision-making processes and risk management strategies associated with financial investments. LÄS MER

 3. 3. Små barn i en värld av förändring : En studie om spädbarnsdödligheten i Solberga, Klädesholmens och Örgtyte församlingar under åren 1865, 1900 och 1935.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Olofsson; [2023]
  Nyckelord :Spädbarnsdödlighet; västra Sverige; demografiska transitionen; epidemiska transitionen; barndödlighet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka spädbarnsdödligheten i tre församlingar under tre olika tids nedslag och epoker. Församlingarna som undersöktes var Örgryte som representerade stadsområdet, Klädesholmen som representerade kust och Solberga som representerade landsbygden. LÄS MER

 4. 4. Cooperative Modular Neural Networks for Artificial Intelligence in Games : A Comparison with A Monolithic Neural Network Regarding Technical Aspects and The Player Experience

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper

  Författare :Emil Högstedt; Ove Ødegård; [2023]
  Nyckelord :Neural Network; Modularization; Sensor; Reinforcement Learning; Supervised Learning; Neuralt Nätverk; Modulärisering; Sensor; Förstärkningsinlärning; Väglett Lärande;

  Sammanfattning : Recent years have seen multiple machine-learning research projects concerning agents in video games. Yet, there is a disjoint between this academic research and the video game industry, evidenced by the fact that game developers still hesitate to use neural networks (NN) due to lack of clarity and control. LÄS MER

 5. 5. Färjenäsbadet : ett gestaltningsförslag för en utomhusbadplats med omkringliggande ytor på Hisingen, Göteborg

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :John Lind; [2023]
  Nyckelord :bad; gestaltning; modell; Färjenäs; Göteborg; Hisingen; genius loci; platsidentitet;

  Sammanfattning : Examensarbetet i landskapsarkitektur visar ett gestaltningsförslag för en utomhusbadplats samt omkringliggande ytor vid Färjenäs i Göteborg. Platsen ligger vid Göta älv där flera stadsbyggnadsprojekt i dagsläget pågår. Arbetet syftar till att skapa ett gestaltningsförslag som kan bli en mötesplats som är väl integrerad i platsen. LÄS MER