Sökning: "olika förklaringsmodeller för psykisk ohälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden olika förklaringsmodeller för psykisk ohälsa.

 1. 1. Arbetsrelaterad stress och fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Caroline Markusson; Joakim Gullin; [2017]
  Nyckelord :Physical activity; perceived stress; work-related stress; Low influence over work; Unclear organization and conflicts; High individual demands and dedication; Conflicts between work and leisure; Fysisk aktivitet; upplevd stress; arbetsrelaterad stress; Lågt inflytande över arbetet; Otydlig organisation och konflikter; Höga individuella krav och engagemang; Konflikt mellan arbete och fritid; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att arbetsrelaterad stress är ett ökande problem, med kopplingar till psykisk ohälsa, samtidigt som fysisk aktivitet kan bidra till minskad upplevd stress. I denna studie har 194 uthyrda konsulter på ett bemanning- och rekryteringsföretag i Sverige studerats för att kartlägga deras upplevda arbetsrelaterade stress samt fysiska aktivitetsnivå. LÄS MER

 2. 2. Utmattningssyndrom : En gränssättningsproblematik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Karin Bohlin Hogen; Monika Henner; [2011]
  Nyckelord :Burn-out syndrome; Dysfunctional personal boundaries; Performance-based self-esteem; PTSD; Posttraumatic stress disorder; Burn-out; Utmattningssyndrom; Dysfunktionell gränssättninng; Prestationsbaserad självkänsla; PTSD; Posttraumatisk stress; Utbrändhet;

  Sammanfattning : SammanfattningStressrelaterad psykisk ohälsa såsom utmattningssyndrom, är en komplex problematik som varit mycket omdebatterad. Åtskilligt är publicerat i ämnet, men bara ett fåtal studier finns där personer med utmattningssyndrom själva fått möjligheten att beskriva orsakssambanden. LÄS MER

 3. 3. Hur ser sjuksköterskor på personer med diagnosen schizofreni? – Faktorer som påverkar attityderna

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Linda Wesén; [2007-11-26]
  Nyckelord :attityder; schizofreni; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Inledning/bakgrund: Mellan raderna i historiska skrifter kan man skönja tecken på symptom som kan tyda på att människor haft schizofreni redan i förhistorisk tid, än idag är dess etiologi inte helt klarlagd. Sjukdomen är mycket stigmatiserande och har genom tiderna präglats av olika förklaringsmodeller. LÄS MER

 4. 4. Spelar hjärnan någon roll?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Marie Jensing; [2007]
  Nyckelord :unga vuxna; genus; hälsa; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att genom en litteraturstudie undersöka vilka huvudsakliga förklaringar som fanns till unga vuxnas psykiska ohälsa. Det var också av intresse att få se om det fanns någon skillnad i sättet att förklara orsakerna till psykisk ohälsa hos män respektive kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Samverkan : Professionellas åsikter om sina roller i arbetet kring personer med dubbeldiagnos

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Jonas Jonsson; Peter Fornander; [2006]
  Nyckelord :Missbruk; psykisk ohälsa; samverkan; psykiatri; socialtjänst;

  Sammanfattning : ABSTRACTVäxjö universitetInstitutionen för pedagogikPedagogik med inriktning mot ungdoms –och missbrukarvård, C- uppsats 10 pTitel Samverkan. Professionellas åsikter om sina roller i arbetet kring personer med dubbeldiagnos.Eng. Titel Co-operation. LÄS MER