Sökning: "olika handledningsmodeller"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden olika handledningsmodeller.

 1. 1. Sjuksköterskestudenters tillfredsställelse med lärandemiljö och handledning inom verksamhetsförlagd utbildning : En jämförelse mellan två handledningsmodeller

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Cecilia Grönroos; [2013]
  Nyckelord :Clinical education; learning environment; supervision; peer learning; nursing students; Verksamhetsförlagd utbildning; lärandemiljö; handledning; peer learning; sjuksköterskestudenter;

  Sammanfattning : Det föreligger ett ökat behov av placeringar inom sjuksköterskeutbildningens verksamhetsförlagda utbildning. Syftet med den här interventionsstudien är att kartlägga sjuksköterskestudenters tillfredsställelse med lärandemiljön och handledningen i två olika handledningsmodeller. LÄS MER

 2. 2. Teoretiskt och praktiskt lärande : På Sjöfartshögskolan i Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

  Författare :Hampus Rosengren; Johan Sjöberg; [2012]
  Nyckelord :Ship based training; internship; Nautical Science Program 4years ; students; theoretical and practical learning; Fartygsförlag utbildning; verksamhetsförlag utbildning; fyraåriga sjökaptensprogrammet; studenter; teoretiskt och praktiskt lärande;

  Sammanfattning : Syftet: Vi har undersökt sambandet mellan teoretiskt och praktiskt lärande på det fyraåriga sjökaptensprogrammet vid Linnéuniversitetet. Vi inriktade oss på att undersöka huruvida teoretisk kunskap är en förutsättning för att förstaårsstudenterna skall kunna uppfylla förväntade studiemål för den första fartygsförlagda utbildningen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av kollegial handledning : en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Marita Sigurd; [2011]
  Nyckelord :clinical supervision; nurse; Omvårdnadshandledning; reflektion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans arbete innebär att dagligen möta patienter i olika situationer, ofta  komplicerade  vilket  innebär  många  tankar  och  känsloupplevelser.    För  att  fortsätta utvecklas  som  sjuksköterska  samt  bearbeta  upplevelser  behövs  tid  till  handledning  och reflektion. LÄS MER

 4. 4. Olika former av handledning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annica Gahlin; Lena Gredahl - Eriksson; [2007]
  Nyckelord :Handledning; Handledningsmodeller i förskola skola; Handledningens strategier; Handledningens möjligheter och hinder;

  Sammanfattning : Vi vill genom denna studie belysa några specialpedagogers handledning. Vi har träffat respondenterna och detta är deras skildring av sin handledning. Utifrån vad de säger har vi försiktigt tolkat det de sagt för att få en bild av den handledning de bedriver. LÄS MER