Sökning: "olika lärandeteorier"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden olika lärandeteorier.

 1. 1. Lärande för hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gabriella Pihl; Albulena Shyti Osmanaj; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Handlingskompetens.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är följaktligen att synliggöra hur hållbar utveckling kommer till uttryck i undervisningen med avstamp i SO-undervisningen i grundskolan F-3? För att undersöka vårt syfte har vi fokuserat på ett lärarperspektiv och utgått från två frågeställningar: Hur undervisar lärare för hållbar utveckling i de samhällsorienterade ämnena för att eleverna ska ges förutsättningar att uppnå handlingskompetens? samt Vilka svårigheter möter lärarna i relation till deras undervisningspraktik? Vi riktar studien till intresserade yrkesverksamma och blivande lärare. Vidare önskar vi att studien bidrar med en större förståelse för lärande för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbetssätt i SO-ämnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alice Andersson; Mimmi Hallbäck; [2022]
  Nyckelord :språkutvecklande arbetssätt; SO-ämnen; SO-undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie har som utgångspunkt att undersöka hur lärare i SO-ämnen (Samhällskunskap, Historia, Geografi, Religion) arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt. Syftet är att synliggöra hur verksamma SO-lärare arbetar för att ge stöd för att utveckla elevernas språkliga förmågor i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Hur lärares pedagogiska grundsyn påverkar deras didaktiska val i läs- och skrivundervisningen : En kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Isabelle Wanzelius; Stephanie Johansson Bichara; [2021]
  Nyckelord :Läs- och skrivlärande; skrivutveckling; medvetenhet; didaktiska val; pedagogisk grundsyn; stöttning; sociokulturell lärandeteori;

  Sammanfattning : Sammandrag Studien undersöker hur yrkesverksamma lärare i årskurs 1–3 arbetar med det tidiga läs- och skrivlärandet och skrivutvecklingen i undervisningen utifrån tre olika pedagogiska synsätt, samt sex olika skrivdiskurser. Studien avser även att undersöka om de lärare som deltagit utgår från någon specifik beprövad metod och om detta blir ett medvetet didaktisk val i planeringen. LÄS MER

 4. 4. Stödjande metoder för elever med koncentrationssvårigheter : - Arbetssätt som främjar läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Emelie Mattsson; Chatrin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :koncentrationssvårigheter; anpassningar; undervisning; läsutveckling; skrivutveckling; lärandeteorier; sociokulturell teori; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysa lärares, speciallärares och specialpedagogers stödjande metoder och arbetssätt för elever med koncentrationssvårigheter. Koncentrationssvårigheter är ett svårdefinierat begrepp då svårigheterna kan vara primära, situationsbundna eller sekundära. LÄS MER

 5. 5. Hur undervisas engelsk grammatik i Sverige? : En intervjustudie om undervisningsstrategier i engelsk grammatikundervisning i den svenska grundskolans årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Louise de Flon; [2021]
  Nyckelord :grammar teaching; English as a foreign language; teaching strategies; learning theories; the Swedish language; grammatikundervisning; engelska som främmande språk; undervisningsstrategier; lärandeteorier; svenska språket;

  Sammanfattning : Grammatikundervisningen i engelskämnet i den svenska grundskolans årskurs 4–6 har uppmärksammats som ett område där det finns ett behov av vidare forskning. Denna studie ska därför försöka öka kunskapen kring vilka undervisningsstrategier och lärandeteorier som några engelsklärare tar ställning till i sin undervisning. LÄS MER