Sökning: "olika läsnivåer"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden olika läsnivåer.

 1. 1. Försvårar förenklade texter i läromedel läsförståelsen? : En kvalitativ och kvantitativ läsbarhetsanalys av Diamantjaktens nivåanpassade läseböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :My Larshagen; [2022]
  Nyckelord :LIX; läsbarhetsindex; kvalitativ läsbarhetsanalys; ABC-klubben; Diamantjakten; Nivåanpassade läseböcker;

  Sammanfattning : En kvantitativ och kvalitativ läsbarhetsanalys av ABC-klubbens nivåanpassade läseböcker för årskurs 2. Boken för årskurs 2 heter Diamantjakten och finns i tre läsnivåer, På väg, 2A och 2B. LÄS MER

 2. 2. AI för en lyckad läsundervisning: : Pedagogers erfarenheter av att använda AI för att nivåkategorisera läsning och individanpassa läsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Lejla Shafiee; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; dyslexi; EdTech; IKT; Lexplore; läslistor; läsning; läsutveckling; läs- och skrivsvårigheter; maskininlärning; screening;

  Sammanfattning : Utvecklingen av teknologiska lösningar i skolan har ökat i en drastisk fart, liksom teknologi i övriga delar av samhället. Ögonrörelser vid läsning har tidigare visat sig ha en koppling till läsförmågan, bland annat från studier gjorda på dyslektiker. LÄS MER

 3. 3. Hur hanterar lärare elevers olika nivåer i läsundervisning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kaisa Nyman; [2020]
  Nyckelord :different reading levels; instruction; elementary school; läsundervisning; olika läsnivåer; åk f-3;

  Sammanfattning : Det finns flera sätt att lära sig att läsa men för många barn är det en komplex process som både lärs in i och utanför skolan. Barn lär dessutom på olika sätt vilket gör att läraren i svenska måste ha olika pedagogiska redskap för att kunna möta barnens olika nivåer i läsundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Individuella läsläxor : anses det svårt och tidskrävande eller motiverande och lustfyllt utifrån lärarnas perspektiv?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ulrika Syvänen; Victoria Ödqvist; [2019]
  Nyckelord :individuella läsläxor; läsning; läxor; motivation;

  Sammanfattning : För att varje elev ska utveckla en god läsförmåga krävs det att läraren känner sina elever och vet vilken nivå de befinner sig på i sin läsutveckling. Forskare, som Schmidt (2013), Frost (2009), Alatalo (2011) och Sanden (2013), förklarar att för att utveckla sin läsförmåga måste eleverna få möta texter som ligger inom den proximala utvecklingszonen, vilket innebär att de varken är för lätta eller för svåra för den enskilde individen. LÄS MER

 5. 5. Läsläxa : Engagemang och inställning i samband med läsnivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Frida Johansson; Lovisa Lindström; [2013]
  Nyckelord :svenska läsläxa läsnivå inställning;

  Sammanfattning : Ämnet för den här uppsatsen är engagemang och inställning till läsläxan i skolan. Syftet har varit att undersöka hur vanligt det är att vårdnadshavare lyssnar när barnet läser sin läsläxa och om det finns samband mellan barnets läsnivå och hur aktivt vårdnadshavare deltar i arbetet med läsläxan. Frågeställningarna är: 1. LÄS MER