Sökning: "olika lek teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden olika lek teorier.

 1. 1. Behöver du en sån här?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Nanfeldt; Tina Lidner; [2019]
  Nyckelord :barn; förskola; interakionsutrymme; kamratkultur; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur barn i 1-5 års ålder i förskolan söker tillträde och involveras i den fria leken. Studien besvarar tre frågeställningar; Vilka tillträdesstrategier använder barn sig av? Hur bemöts olika tillträdesstrategier av andra barn? Hur skiljer sig olika tillträdesstrategier gällande framgång? Studien utgår från teorier kring tillträdesstrategier, interaktionsutrymme och kamratkultur samt aktuell forskning kring hur barn försöker få tillträde till och involveras i den fria leken. LÄS MER

 2. 2. Barns inflytande i planerade aktiviteter i förskolan : En kvalitativ studie om några förskollärares resonemang om barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amelie Lönegren; Angelica Stoor; [2019]
  Nyckelord :Preschool; Preschool teacher; Power; Norms; Children´s influence; Participation; Förskola; Förskollärare; Makt; Normer; Barns inflytande; Delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap om hur makt och normer påverkar barns inflytande i förskolan. Vi har valt att rikta fokus mot hur förskollärare ger barn inflytande i planerade aktiviteter inomhus. LÄS MER

 3. 3. Matematik i förskolans närmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jennie Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :matematik; närmiljö; matematiska aktiviteter; matematisera;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en djupare inblick i hur närmiljön bidrar till förskolebarns matematikskapande. Detta avses att göras genom två frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Barns fysiska aktivitet i förskolans miljö : - En intervjustudie utifrån förskollärares beskrivningar av sitt arbetssätt med barns fysiska aktivitet  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Mimmi Strandberg; Julia Immonen; [2019]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; förskolans miljö; förskolebarn; förskollärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa förskollärares beskrivningar av sitt arbete med barns fysiska aktivitet i förskolans miljö. Studien är en kvalitativ studie som genomförs med tre semistrukturerade intervjuer med förskollärare. Förskollärarna arbetar på tre olika förskolor. LÄS MER

 5. 5. Planera undervisning i förskolan utifrån barns utforskande : ett posthumanistiskt perspektiv på plats och material i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Indira Hamzic; Martina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Aktör nätverksteori; Förskolegård; Material; Plats; Posthumanistiskt perspektiv; Undervisning; Utomhusmiljö.;

  Sammanfattning : I föreliggande studie utforskas förskolegårdens platser och material ur ett posthumanistiskt perspektiv, genom att uppmärksamma yngre barns lek och utforskande i utomhusmiljöer, med avsikt att få en didaktisk relevant insikt i hur platser och material står i relation till var och hur planerad undervisning kan ske utomhus på förskolegården. Olika teorier vidgar vår förståelse om världen vilket kan innebära en central skillnad från vad vi är vana vid att tänka kring. LÄS MER