Sökning: "olika nationaliteter"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden olika nationaliteter.

 1. 1. Cultural Impacts on the Managing of Knowledge Sharing Processes : A Qualitative Study of Swedish Banks in Shanghai, China

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Öhman; [2019]
  Nyckelord :Knowledge sharing; Cultural diversity within companies; Cross-cultural management; Cultural clashes; Cultural understanding; Kunskapsöverföring; Multikulturella företag; Styrning av multikulturella företag; Kulturella konflikter; Kulturell förståelse;

  Sammanfattning : The globalization of economies and the technology development have both increased opportunities to businesses as well as challenges. Multicultural workforces and other values in the market compared with the home market lead to complexity in the management control when a business establishes abroad. LÄS MER

 2. 2. Lokalisering av huvudkontor bland Sveriges största företag : En studie om drivkrafter som förklarar huvudkontorens lokalisering

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rebecca Jarlheden; Lovisa Larsdotter; [2019]
  Nyckelord :Branschtillhörighet; drivkraft; flytt; huvudkontor; inflyttningar; lokalisering; skatter; storlek; utflyttningar; ägarförändringar; ägarstruktur;

  Sammanfattning : Utflyttningar av huvudkontor ökade kraftigt i Sverige under slutet av 1990-talet och medförde en stor debatt i det svenska näringslivet. Ämnet fick även ökad uppmärksamhet i ekonomisk forskning eftersom det befarades leda till långsiktiga negativa effekter för samhället. LÄS MER

 3. 3. Den unga självinitierade expatriaten : Motiv och syn på karriären inom den nya generationen av internationell arbetskraft

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Fernström Karlsson; Fanny Stjerngren; [2019]
  Nyckelord :Unga självinitierade expatriater; utlandsanställning; internationell arbetskraft; motiv till expatriering; bibehållandet av arbetskraft;

  Sammanfattning : Det finns indikationer på att en våg av unga självinitierade expatriater är på väg in på arbetsmarknaden. Detta skapar problem för hur företagen ska hantera dem då tidigare forskning inte djupgående har undersökt den unga gruppen av självinitierade expatriater. LÄS MER

 4. 4. The effect of IoT on revenue streams and product features within the mechanical industry : Development of a business model

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :JOHN FRANSSON; MARTIN WÅHLSTRAND; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; IoT; digitalization; servitization; Industry 4.0; Business Model Canvas; BMC; business models; KANO model.; Internet of Things; IoT; digitalisering; Industri 4.0; Business Model Canvas; BMC; affärsmodeller; KANO-modellen;

  Sammanfattning : A mechanical industry company’s need for an effective and suitable business model is higher than ever before due to new emerging technologies, especially within digitalization and Industry 4.0. LÄS MER

 5. 5. Svensk Krishantering- En komparativ studie om svenska myndigheters agerande, samverkan samt utveckling i samband med Estoniakatastrofen 1994, Tsunamikatastrofen 2004 och Terrorattacken på Drottninggatan 2017.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Hylén Knutson; Henrik Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att analysera och diskutera kriskommunikationen och krishanteringen inom svenska myndigheter för tre olika fall; Estoniakatastrofen 1994, Tsunamikatastrofen 2004 samt Terrorattentatet på Drottninggatan 2017. En väl fungerande krishantering bygger på samverkan på olika nivåer. LÄS MER