Sökning: "olika omvårdnadsteorier"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden olika omvårdnadsteorier.

 1. 1. Faktorer som påverkar patienters omvårdnadsupplevelse : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Susanna Fuentes; [2019]
  Nyckelord :Nurse-patient relations; Patient attitudes; Nursing care; Quality of nursing care; Client satisfaction; Patient satisfaction; Vårdrelation; Patientattityd; Omvårdnad; Omvårdnadskvalitet; Patientens tillfredsställelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans roll i vården runt patienten är att vara omvårdnadsexpert. Vårdrelationen mellan patienten och sjuksköterskan är en viktig del av omvårdnaden. I sitt arbete har sjuksköterskan lagar och regler, riktlinjer och styrdokument att förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. Tillit inom missbruk- och beroendevården. En undersökning av två arbetssätt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Björn Blomqvist; Jonas Ivar; [2012-11-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att undersöka arbetssätt som påverkar till en ökad tillit till vård och omsorg samt till vårdpersonal inom missbruk- och beroendevård. Metoden för utförandet av litteraturstudien utgick från artikelsökning i två olika databaser Trust, "Substance Abuse Treatment", ”Substance-Related Disorders”, “Substance abuse”, “Motivational Interviewing” &“Case Management”. LÄS MER

 3. 3. Egenvård och livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 : Patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Englund Simon; [2011]
  Nyckelord :Lifestyle changes; type 2 diabetes; experiences and self-care; Livsstilsförändringar; diabetes typ 2; upplevelser och egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer i Sverige drabbas av diabetes typ 2 varje år. Insjuknandet medför att flera livsstilsförändringar bör göras för att komplikationer ska undvikas. Orems omvårdnadsteorier om egenvård, egenvårdsbrist och om omvårdnadssystem tillämpades som teoretisk utgångspunkt i studien. LÄS MER

 4. 4. Språkbarriärers betydelse för omvårdnadsbedömningen.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gun Eliasson; [2010-06-09]
  Nyckelord :kommunikation språkbarriärer; sjuksköterske- patientrelation; etniska grupper; immigranter; transkulturell omsorg omvårdnad; kvalitet i hälsovård; omvårdnadsbedömning;

  Sammanfattning : Språkbarriärer är en verklighet för patient- sjuksköterskerelationen vid omvårdnaden idagens hälso- och sjukvård vilket är relaterat till den ökade globaliseringen med ökadmigration. Patientsäkerhetsorganisationer såsom den svenska Socialstyrelsen, denamerikanska The Joint Commission samt WHO betonar att kommunikation mellanpatienter och vårdpersonal är ett riskområde för patientsäkerheten vilket i storomfattning orsakar vårdskador. LÄS MER

 5. 5. Akupunktur i omvårdnad av människor med svårläkta sår

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Anne Porali; [2008-04-16]
  Nyckelord :Sår; Smärtlindring; Akupunktur;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeprogrammet, 180 poäng/Kursbeteckning: Omvårdnad – Eget arbete/OM2240/SPN9.... LÄS MER