Sökning: "olika organisationsteorier"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden olika organisationsteorier.

 1. 1. Elevhälsoteamets organisation - ett frirum En intervjustudie med elevhälsoansvariga på högstadieskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Lind; Zeke Olofson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Elevhälsa; Elevhälsoteam; EHT; Organisation Frirum;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa och jämföra hur elevhälsoansvariga beskriver hur EHT:s arbete är organiserat på ett antal svenska högstadieskolor. Frågeställningar: Vilka professioner väljer skolorna att ha i sitt EHT? Hur ser EHT:s ärendegång ut? Hur och när sker samarbete och återkoppling till övrig personal på skolorna? Varför har skolorna valt att organisera EHT:s arbete på det sätt de gör? Vilka för- och nackdelar ser elevhälsoansvariga med sin organisation och vilka utvecklingsmöjligheter ser de?Studien lyfter olika organisationsteorier, forskning kring skolan som organisation samt tidigare forskning kring elevhälsans arbete och organisation. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande insatser utifrån verksamhetschefens perspektiv : En kvalitativ studie inom region Västerbotten

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Janse; [2019]
  Nyckelord :Friskvårdsinsatser; hälsofrämjande arbete; implementering; hälsa för anställda; organisationsteorier.;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att undersöka hur verksamhetschefer tänker kring insatser för att främja sina anställdas hälsa. Vilka faktorer är egentligen främst i åtanke när insatser ska utformas, samt vilka former av insatser får de anställda tillgång till? Studien genomfördes genom att intervjua tre verksamhetschefer inom Region Västerbotten där två är verksamma inom landstinget och den tredje inom Apoteket AB. LÄS MER

 3. 3. Att utvärdera en digital affärsidé

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Annie Johansson; [2017]
  Nyckelord :Digitala affärsmodeller; Peste; Porter´s five forces; SWOT;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser tre olika organisationsteorier, PESTLE, Porter´s five forces och SWOT. En genomgång görs kring vad de olika teorierna innebär, hur de kan bidra till att förstå en organisations omvärld och dess styrkor och svagheter vilket i sin tur ger indikationer på vad man bör ha med i beräkningen när man tar strategiska beslut i en befintlig eller nystartad organisation. LÄS MER

 4. 4. ”Väldigt mycket testosteron” : En kvalitativ studie om hur genusordningar tar sig uttryck, legitimeras och reproduceras på en traditionellt mansdominerad utbildning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Holappa; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie undersökts hur genusordningar tar sig uttryck, legitimeras och reproduceras på en traditionellt mansdominerad utbildning. Det debatteras intensivt kring genus och jämställdhet i Sverige idag. Detsamma gäller genus och jämställdhet i arbetslivet och inom organisationer. LÄS MER

 5. 5. Varför byter revisorer byrå och hur upplever de den processen? : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Bengtsson; Olivia Ingmarsdotter; [2017]
  Nyckelord :Auditor; Turnover; Auditing Firm Switch; Organizational Commitment; Organizational Culture; Big 4; Non-Big 4; Revisor; Personalomsättning; Byråbyte; Organisatoriskt Engagemang; Organisationskultur; Big 4; Non-Big 4;

  Sammanfattning : Under flera år har revisionsbranschen visat en hög personalomsättning, vilket innebär förluster på grund av rekryteringskostnader och den tillfälliga minskningen i omsättning. Tidigare har forskare studerat varför revisorer lämnat organisationen, oberoende huruvida revisorerna lämnat organisationen för en annan byrå, en annan bransch eller helt lämnat arbetslivet. LÄS MER