Sökning: "olika perspektiv på lek och utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden olika perspektiv på lek och utveckling.

 1. 1. Upplever barn att skogen används på fritidshemmet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alva Eriksson; Linda Eriksson; [2023-10-23]
  Nyckelord :Skogen; fritidshem; utomhuslek; barns perspektiv; platser;

  Sammanfattning : På fritidshemmet ska barn erbjudas en meningsfull fritid och uppmuntras till lek och rörelse. Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, 2019) ska undervisningen i fritidshemmet bland annat erbjuda barn möjlighet att upptäcka friluftsliv, vistas i olika naturmiljöer samt lära sig om allemansrätten. LÄS MER

 2. 2. ”Materialet är inte låst, det kan användas på många olika sätt” : Barns handlingsutrymme i inomhusmiljön på förskolan – ur förskolepersonals perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amelie Andersson; Hanna Aldeborn; [2023]
  Nyckelord :Action space; Gibson’s affordance theory; indoor environment; preschool pedagogy; preschool staff; Handlingsutrymme; Gibsons affordance teori; inomhusmiljö; förskolepedagogik; förskolepersonal;

  Sammanfattning : Inomhusmiljön på förskolan är avgörande för barns lek, lärande och utveckling. Miljön påverkar hur individer interagerar med andra och bjuder in till olika typer av beteenden. Samtidigt blir barn sällan delaktiga och inkluderade i utformningen av miljön, utan miljön speglar i stället de vuxnas förväntningar och mål. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarens roll i den fria leken : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Helin Demirci; Tea Krats; [2023]
  Nyckelord :Fri lek; förskollärarens roll; proximala utvecklingszonen och utvecklingspedagogiskt perspekitv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera förskollärares tal om hur den fria leken skulle kunna påverka barns utveckling samt sina egna roller i den fria leken. Problemområdet som vi utgår ifrån i vår studie är: om förskollärarna borde delta i den fria leken, och i så fall hur och varför. LÄS MER

 4. 4. Lekens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares arbete med att främja barns språkutveckling genom leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Norberg; Elin Deigård Hillborg; [2023]
  Nyckelord :Lek; språk; språkutveckling; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka förskollärares arbete med lek som ett sätt att främja barns utveckling och lärande, och speciellt barns språkliga utveckling, utifrån ett sociokulturellt perspektiv. För att söka svar på studiens syfte utförde vi en kvalitativ forskningsansats baserad på semistrukturerade intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Elevers fysiska aktivitet i fritidshemmet : En kvalitativ studie om elevers tankar kring fysisk aktivitet ur ett barndomssociologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rickard Maråker; Linda Prim; Sofia Wellerstrand; [2023]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; barnperspektiv; barndomssociologi; barns perspektiv; fritidshem; barnsyn.;

  Sammanfattning : Inledning I fritidshemmet ska eleverna, enligt Skolverket, få möjlighet att vara med och påverka deras vistelse. Deras åsikter ska tas tillvara och deras intressen ska finnas i åtanke när verksamheten planeras. LÄS MER