Sökning: "olika synsätt på lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 373 uppsatser innehållade orden olika synsätt på lärande.

 1. 1. Läroböckernas grammatiska trösklar: En undersökning av läromedel för svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kale Lidström; Vilma Bolding; [2020]
  Nyckelord :fras; funktionaliserad undervisning; formaliserad undervisning; grammatik; grammatikdidaktik; grammatikundervisning; gymnasieskolan; läroböcker; läromedelsanalys; sats; språklig hierarki; svenskämnet; tröskelbegrepp;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen för hur läromedel i svenska på gymnasienivå kan bidra till kontext för grammatikundervisningen. Utifrån denna kontext undersöks tre tröskelbegrepp inom grammatiken, d.v.s. LÄS MER

 2. 2. Teori och praktik i samband utifrån ett pragmatiskt synsätt : Om lärares intentioner att stödja elevers lärande genom utomhuspedagogik i årskurserna 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Caroline Kjerstadius; [2020]
  Nyckelord :Pragmatismen; utomhuspedagogik; undersökande arbetssätt; teori och praktik; årskurs 1-3; kvalitativ intervju.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få insikt i hur lärare i årskurs 1-3 använder sig av utomhuspedagogik och undersökande arbetssätt för att stödja elevers lärande i de naturorienterande ämnena. För att ge svar på undersökningens två frågeställningar har material samlats in genom kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Lärarens verktyg för att skapa en god lärandemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erjona Mino; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; lärarens ledarskap; relationer; klassrumsklimat;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur framgångsrika lärare etablerar ett gott ledarskap som leder till ett bra lärandemiljö. Studien utgår från ett kvalitativt synsätt och jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Jag har intervjuat fem grundskolelärare som arbetat mellan 10-43 år i årskurs 7-9. LÄS MER

 4. 4. Övergång mellan förskola och förskoleklass : En studie om anknytning, delaktighet och samverkan.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Gunnarsson; Marica Smedberg; [2020]
  Nyckelord :Anknytning; delaktighet; förskola; förskoleklass; samverkan; specialpedagog; vårdnadshavare; övergång;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om vårdnadshavares och specialpedagogers erfarenheter om övergången mellan förskola och förskoleklass. Föreliggande kvalitativa intervjustudie undersöker anknytningens roll i övergången mellan förskola och förskoleklass, samverkan mellan skolformer samt vårdnadshavares delaktighet. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på barns lärande inom pedagogiken : Varierande förhållningsätt inom förskolans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Delia Legraf; [2020]
  Nyckelord :Utveckling; bemötande; dokumentation; avtryck;

  Sammanfattning : Denna studie om handlar pedagogers olika synsätt på barns lärande i förskoleverksamheten. Alla förskolor skall utgå från de styrdokument som stödjer den skolform det handlar om, i detta fall förskolans läroplan 2016. LÄS MER