Sökning: "olika synsätt på skolsvårigheter"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden olika synsätt på skolsvårigheter.

 1. 1. "Vi är mitt i smeten". En fallstudie av gymnasieskolans Introduktionsprogram

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sara Rydberg; [2014-04-10]
  Nyckelord :introduktionsprogrammen; organisering; stöd; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Höstterminen 2011 infördes Introduktionsprogrammen (IM) i den svenska gymnasieskolan och ersatte då Individuella programmet som var till för de elever som under sin grundskoletid inte nått behörighet att söka till ett nationellt program. IM består av fem inriktningar och kan läggas upp på olika sätt när det kommer till teoretiska ämnen, praktik och studier på de nat-ionella programmens kurser. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers samspel med elever i två särskilda undervisningsgrupper - kommunikativa och organisatoriska strategier hos pedagoger och skolans organisering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Dahlström; Cecilia Schmidinger; [2011-09-29]
  Nyckelord :särskild undervisningsgrupp; skolans organisation; samspel; bemötande; salutogent förhållningssätt; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att studera vilka organisatoriska och kommunikativa strategier som skolan och pedagogerna i två särskilda undervisningsgrupper använder sig av för att underlätta för samspel och lärande i mötet med eleverna. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet, vilket innebär att människans lärande sker hela tiden och överallt i samspel med andra. LÄS MER

 3. 3. Koncentrationssvårigheter - "men vad är vad i det?" : En diskursanalytisk studie av specialpedagogers synsätt och arbete med åtgärdsprogram.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Maria Bylund; Gunilla Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; koncentrationssvårigheter; skolsvårigheter; specialpedagog; specialpedagogik; specialpedagogiska perspektiv; särskilt stöd; tidigare skolåren; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Bakgrund: Koncentrationssvårigheter är ett vanligt begrepp när pedagoger ska beskriva orsaker till elevers skolsvårigheter och detta bekymmer kan yttra sig på många olika sätt. Det ställer krav på skolan att upptäcka, identifiera och förstå dessa elevers svårigheter, där kunskap och synsätt blir avgörande för hur skolan kommer att bemöta elever med koncentrationssvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Vad är det att vara en elev i behov av särskilt stöd? Olika synsätt på skolsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Hedrén; Rose-Marie Persson Sunesson; [2009]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; elever med särskilda behov; specialpedagogik; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Sättet att tala om elevers skolsvårigheter har över tid förskjutits från att tala om elever med behov - till elever i behov av särskilt stöd. Detta har inneburit att fokuset på elevers skolsvårigheter har varit att se ”problemet” som individbundet, till att mer gå i riktning mot att se omgivande förhållanden som de bidragande faktorerna till att elever är i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 5. 5. Alfaskolan, Lärande med alla sinnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ann-Sofie Svenson; [2002]
  Nyckelord :Education; Individualisering; inlärningsstilar; konkretisering; självkänsla; trygghet; Pedagogik;

  Sammanfattning : Tanken med projektet Alfaskolan är att stödja och hjälpa barn som har svårigheter att ta till sig den traditionella skolundervisningen. Stödet skall dessutom utformas så att det enskilda barnet inte särskiljs från sin skola och klasstillhörighet. LÄS MER