Sökning: "olika teoretiska perspektiv på lärande i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden olika teoretiska perspektiv på lärande i förskolan.

 1. 1. Undervisning i förskolan - en kvalitativ studie om förskollärares resonemang att leda undervisning utifrån barns olika behov av lednings, stimulans eller särskilt stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Vivi-Ann Hellberg; Maria Henriksson; [2020-03-27]
  Nyckelord :undervisning; förskola; barnsyn; förhållningssätt; barn i behov av stöd; lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur 8 förskollärare fördelade på olika förskolor resoneraroch utformar sin undervisning så att alla barn utvecklas och lär utifrån sina intressen ochbehov, främst för barn som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd.Studien utgår från en fenomenologisk ansats och första ordningens perspektiv, eftersom vi ärintresserade av att få fatt i förskollärarnas erfarenheter och upplevelser av att skapaundervisning för alla barn, utifrån deras olika intressen och behov. LÄS MER

 2. 2. Samlingens betydande roll i förskolan - En studie om pedagogers uppfattningar av momentet samling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotta Karlsson; Josefin Jönsson Persson; [2020]
  Nyckelord :Samling; Didaktik när; hur; vad och varför ; Kommunikation; Interaktion; Undervisning; Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers syn på samlingens syfte, innehåll och form, samt att studera deras syn på barns inflytande under samlingen. Vår studie har utgått från frågeställningarna: När beskriver pedagogerna att samlingen sker i förskolan? Hur beskriver pedagogerna samlingens form i förskolan? Vad beskriver pedagogerna att samlingen har för innehåll i förskolan? Varför beskriver pedagogerna att samlingen används i förskolan? Vårt arbete börjar med en inledning där vi lyfter fram olika uppfattningar av samlingen. LÄS MER

 3. 3. "Vuxna ska lyssna på barn" : En kvalitativ studie om barns berättelser om sina rättigheter i förskolans verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Felicia Amnebrink; Carolina Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Civic engagement; delaktighet; demokrati; förskola;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2020 trädde Barnkonventionen i kraft som svensk lag. Artikel 12 innefattar att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. I Barnombudsmannens senaste årsrapport 2020 framkom det att få barn i skolåldern upplever att de känner sig hörda och lyssnade på. LÄS MER

 4. 4. Stöd i förskolan genom Tydliggörande pedagogik – Ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anela Jelacic; Sandra Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; TEACCH; Tydliggörande pedagogik; stöttning; scaffolding;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Jelacic, Anela., Nilsson, Sandra (2020). Stöd i förskolan genom Tydliggörande pedagogik – Ett specialpedagogiskt perspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. " Mamma pratar ett språk, pappa pratar ett språk...och så har vi svenska här " : En kvalitativ studie om hur förskolepedagoger arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Svitlana Abuhassira; Nur Mihoh; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; flerspråkighet; scaffolding; sociokulturellt perspektiv; modersmål;

  Sammanfattning : Olika lärmiljöer, arbetssätt och metoder kan påverka barns språkutveckling. I denna studie undersöktes hur tre förskolor arbetar för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER