Sökning: "olika teoretiska perspektiv på lärande i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden olika teoretiska perspektiv på lärande i förskolan.

 1. 1. Handlingsplanens varande eller inte varande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Frid; Fredrika Eriksdotter; [2019]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; handlingsplaner; kommunikation; professionsteori; Systemteori;

  Sammanfattning : Forskningen inom handlingsplaner i förskolan är begränsad. Det kunskapsbidrag vi hoppas göra är att vidga perspektivet i arbetet med handlingsplaner i förskolan. Syftet är att belysa och i viss mån problematisera handlingsplanernas funktion i förskolan. Undersökningens teoretiska perspektiv utgörs av systemteorin och professionsteori. LÄS MER

 2. 2. Innemiljöer som berikar barns lärande : Lärmiljöns betydelse i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Helena Gustavsson; Malin Kiuru; [2019]
  Nyckelord :fysisk miljö; social miljö; pedagogisk miljö; lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det som undersöks och diskuteras i denna studie är hur lärmiljöerna i förskolan kan utformas, för att på bästa sätt användas som ett aktivt verktyg för att utmana och stötta alla barn i deras lärprocesser. Syftet med denna studie är att ge ökad kunskap om förskollärares uppfattning om hur förskolemiljön inomhus kan utformas för att främja barns utveckling och lärande. LÄS MER

 3. 3. ”Jag tycker domma tre låter fint” Barns perspektiv på sång i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Schildt; Tove Justesen; [2019]
  Nyckelord :Barns intresse; barns perspektiv; förskola; musik; producera; reproducera; sång;

  Sammanfattning : Vi har erfarit att barn kritiserat val av sånger i förskolan och att de uttryckt ett ointresse för några av de traditionella sångerna. Barnens perspektiv är både utifrån förskolans läroplan och tidigare forskning viktigt att utgå ifrån och ta i beaktande. LÄS MER

 4. 4. ”Jag kan läsa! Men bara i böcker utan text.” En etnografisk studie om bilderbokens och läshörnans betydelse för de yngsta barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :barndomsgeografi; bilderbok; etnografi; förskola; kamratkultur; kommunikation; lek; literacy; läsmiljö; vänskapsrelationer;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar huvudsakligen till att undersöka vad de yngsta barnen på förskolan upplever och erfar genom att befinna sig i läshörnan utan vuxenstöd, samt vad bilderboken skapar och bidrar till i barns vardagsliv. För att uppnå mina syften tillämpade jag en kvalitativ metod i form av en etnografisk fältstudie, där jag med hjälp av deltagarobservationer och korta tematiskt inriktade intervjuer samlade in mitt empiriska material. LÄS MER

 5. 5. "Mathematics is everywhere, and you can do so much with it!" : Förskollärares perspektiv på matematik i förskolan, en jämförande studie i Sverige och Spanien 

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lovisa Henriksson; Ida-Mari Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; Matematik; Spanien; Sverige; Undervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att jämföra hur svenska förskollärare respektive spanska förskollärare beskriver att de undervisar om matematik i förskolan i spontana som planerade aktiviteter. Den teoretiska utgångspunkten för studien är ett sociokulturellt samt ett variationsteoretiskt perspektiv. LÄS MER