Sökning: "olika typer av observation"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden olika typer av observation.

 1. 1. Klassrumsinteraktion och skrivdiskurser i samhällskunskap i Gymnasieskolans Språkintroduktionsprogram – en språkdidaktisk studie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Björn Hagström; [2020-06-11]
  Nyckelord :nyanlända elever; klassrumsinteraktion; andraspråk; Språkintroduktion; Bernstein; SFL; skrivdiskurser;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka och analysera interaktionsmönsterutifrån två lärares undervisning i samhällskunskap på Språkintroduktionsprogrammet.Vidare undersöker jag skrivhändelser och skrivpraktiker och dess syften iundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap i praktik : En etnografisk studie av fotbollstränare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Gumm; [2020]
  Nyckelord :Model of the Full Range of Leadership; transformational leadership; transactional leadership; observation; soccer; football; child; youth; ledarskap; transformationellt ledarskap; transaktionellt ledarskap; observation; fotboll; barn- och ungdom; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning - Studien undersöker hur tränare inom barn- och ungdomsfotbollen i Stockholm leder sina adepter i träning. Forskningsfrågorna lyder: Vilka ledarskapsbeteenden tillämpar tränare inom barn- och ungdomsfotbollen under pågående träning? Vilka typer av frågor använder tränarna och på vilka sätt utövas feedback/återkoppling? Vilka praktiska ledarskapsbeteenden kan identifieras i olika teorier om ledarskap?  Metod - I detta arbete genomfördes en etnografisk observation av tio fotbollstränare i åtta olika pojklag mellan tio och 19 år. LÄS MER

 3. 3. Vad händer egentligen på förskolans utegård? : Observationer av de pedagogiska handlingar som förskollärare och barnskötare genomför under utevistelser på förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Emelie Thor; Josefine Lorshag; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; förskolans utegård; utomhuspedagogik; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Studiens ämne är att undersöka de pedagogiska handlingar som genomförs på förskolans utegård och i vilka miljöer som dessa handlingar uppstår i. För att uppnå syftet med denna studie har dessa frågeställningar formulerats:  -       Var uppstår de pedagogiska aktiviteterna i utomhusmiljön? -       Vilka pedagogiska handlingar genomför pedagoger på förskolans utegård? Studien är kvalitativ och metoden är observation. LÄS MER

 4. 4. Motion istället för depression – Att designa motivation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Simon Tondnevis; [2020]
  Nyckelord :motivation; träning; depression; behandling; beteende; användar centrerad design; produktdesign;

  Sammanfattning : Träning är en effektiv behandlingsmetod för depression som idag inte prioriteras på grund av andra behandlingsmetoder som läkemedel och terapi som presenterar olika biverkningar på både samhälle och individ. Enligt Sundberg (2014) saknar patienten motivationen till att börja träna vilket därmed formger studiens syfte; att se hur man genom design kan motivera träning för den deprimerade. LÄS MER

 5. 5. "Matematik det finns ju överallt" : En kvalitativ studie av två förskollärares användning av laborativa material i matematikundervisningen i förskoleklass.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Carolina Enered; [2020]
  Nyckelord :Preschool class; manipulative materials; mathematics; Förskoleklass; matematikundervisning; laborativa material; didaktisk teori;

  Sammanfattning : Målsättningen med studien är att belysa vilka laborativa material som används, hur de kan användas och varför laborativa material ska används i matematikundervisningen i förskoleklass. Detta mynnar ut i studiens syfte som är att med hjälp av intervjuer och observationer synliggöra lärares användning av laborativa material i matematikundervisningen i förskoleklass. LÄS MER