Sökning: "olika typer av observationer i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden olika typer av observationer i förskolan.

 1. 1. ”Man kan inte alltid trolla med knäna” Specialpedagogers uppdrag med att utveckla tillgängliga lärmiljöer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Bergstrand; [2019]
  Nyckelord :Pedagogiska insatser; Förhållningssätt; Lärmiljö; Motivation; Observation;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Bergstrand, Anna (2019) ”Man kan inte alltid trolla med knäna”- Specialpedagogers uppdrag med att utveckla tillgängliga lärmiljöer. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90hp. LÄS MER

 2. 2. ”Det är en svår balansgång, man vet inte hur man ska göra alla gånger” : En kvalitativ studie om pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskningHögskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Henrietta Malmros; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Genus; Genuspedagogik; Bemötande; 1-6år; Kommunikation; Jämställdhet; Kön; Postrukturellt perspektiv; Performativitet; Barnskötare;

  Sammanfattning : Enligt (Skolverket, 2016) har alla som verkar inom förskolan ett ansvar att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Syftet med studien är att visa på hur pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar kan se ut i förskolan. Därmed görs ett försök att bidra till ökad kunskap kring hur genus kan göras i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Barns reaktioner mot avbrott - Om maktrelationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sjösvärd Rebecca; [2018]
  Nyckelord :avbrott; interruption; barn; children; förskola; preschool; maktrelationer; power; motstånd; resistance; Normer; values; pedagoger; preschool teachers; rutiner; routines; självreglering; preschool children;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka olika typer av avbrott i förskolans verksamhet, hur barn reagerar på dessa och vilka maktrelationer som kan skapas i dessa situationer. Barnen i förskolan blir ofta avbrutna i sin lek eller aktiviteter som de håller på med och utifrån ett maktperspektiv har jag undersökt dessa avbrott och barns reaktioner på dessa. LÄS MER

 4. 4. Förskolans fysiska inomhusmiljö ur ett styrningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Carolina Holmberg; Eva Kellheim; [2017]
  Nyckelord :Foucault; fysiska inomhusmiljön; inrutning; styrningsperspektiv; övervakning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ur ett styrningsperspektiv analysera pedagogernas tal om den goda fysiska inomhusmiljön. Vi vill genom denna analys synliggöra vilka olika föreställningar det finns om den fysiska inomhusmiljön och vilka olika typer av styrning som framträder som idealiska för den. LÄS MER

 5. 5. "Dörrklockan ringer" Pedagogernas bemötande av nyanlända i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jasmine Vainio Ali; Akkiz Kozan; [2017]
  Nyckelord :Nyanlända föräldrar; förskolan; pedagoger; interkulturalitet; kommunikationsteori; multimodalitet; bemötande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna bemöter nyanlända föräldrar i förskolan med fokus på lämning- och hämtningssituationerna på en introduktionsavdelning för nyanlända. Vi hade tidigare erfarenheter från förskolan att de främsta möjligheterna för kommunikation ägde rum mellan pedagogerna och föräldrarna vid lämning och hämtning, därför fokuserade vi på dessa tillfällen och riktade in oss på kommunikation, kommunikativa strategier och inkludering. LÄS MER