Sökning: "olika typer av observationer i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden olika typer av observationer i förskolan.

 1. 1. Vad händer egentligen på förskolans utegård? : Observationer av de pedagogiska handlingar som förskollärare och barnskötare genomför under utevistelser på förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Emelie Thor; Josefine Lorshag; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; förskolans utegård; utomhuspedagogik; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Studiens ämne är att undersöka de pedagogiska handlingar som genomförs på förskolans utegård och i vilka miljöer som dessa handlingar uppstår i. För att uppnå syftet med denna studie har dessa frågeställningar formulerats:  -       Var uppstår de pedagogiska aktiviteterna i utomhusmiljön? -       Vilka pedagogiska handlingar genomför pedagoger på förskolans utegård? Studien är kvalitativ och metoden är observation. LÄS MER

 2. 2. "Man kan inte alltid trolla med knäna" Specialpedagogers uppdrag med att utveckla tillgängliga lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Bergstrand; [2019]
  Nyckelord :Pedagogiska insatser; Förhållningssätt; Lärmiljö; Motivation; Observation;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Bergstrand, Anna (2019) ”Man kan inte alltid trolla med knäna”- Specialpedagogers uppdrag med att utveckla tillgängliga lärmiljöer. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90hp. LÄS MER

 3. 3. ”Det är en svår balansgång, man vet inte hur man ska göra alla gånger” : En kvalitativ studie om pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskningHögskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Henrietta Malmros; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Genus; Genuspedagogik; Bemötande; 1-6år; Kommunikation; Jämställdhet; Kön; Postrukturellt perspektiv; Performativitet; Barnskötare;

  Sammanfattning : Enligt (Skolverket, 2016) har alla som verkar inom förskolan ett ansvar att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Syftet med studien är att visa på hur pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar kan se ut i förskolan. Därmed görs ett försök att bidra till ökad kunskap kring hur genus kan göras i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Barns reaktioner mot avbrott - Om maktrelationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sjösvärd Rebecca; [2018]
  Nyckelord :avbrott; interruption; barn; children; förskola; preschool; maktrelationer; power; motstånd; resistance; Normer; values; pedagoger; preschool teachers; rutiner; routines; självreglering; preschool children;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka olika typer av avbrott i förskolans verksamhet, hur barn reagerar på dessa och vilka maktrelationer som kan skapas i dessa situationer. Barnen i förskolan blir ofta avbrutna i sin lek eller aktiviteter som de håller på med och utifrån ett maktperspektiv har jag undersökt dessa avbrott och barns reaktioner på dessa. LÄS MER

 5. 5. "Dörrklockan ringer" Pedagogernas bemötande av nyanlända i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jasmine Vainio Ali; Akkiz Kozan; [2017]
  Nyckelord :Nyanlända föräldrar; förskolan; pedagoger; interkulturalitet; kommunikationsteori; multimodalitet; bemötande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna bemöter nyanlända föräldrar i förskolan med fokus på lämning- och hämtningssituationerna på en introduktionsavdelning för nyanlända. Vi hade tidigare erfarenheter från förskolan att de främsta möjligheterna för kommunikation ägde rum mellan pedagogerna och föräldrarna vid lämning och hämtning, därför fokuserade vi på dessa tillfällen och riktade in oss på kommunikation, kommunikativa strategier och inkludering. LÄS MER