Sökning: "olika uttryckssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden olika uttryckssätt.

 1. 1. Speciallärares beskrivningar av hur de arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd när det gäller elever med dyslexi

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Söderqvist; Eva Andersson; [2020]
  Nyckelord :dyslexi; fokusgruppsintervjuer; inkludering; speciallärare; specialpedagogiska perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta del av hur speciallärare som grupp uttrycker sin uppfattning om dyslexi samt hur de som yrkesgrupp beskriver att de arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd när det gäller elever med dyslexi. Den teoretiska utgångspunkten utgjordes av två specialpedagogiska perspektiv - individperspektivet och det relationella perspektivet samt begreppet inkludering. LÄS MER

 2. 2. Multiple expressions of the wheel cross motif in South Scandinavian rock carvings : case studies of Tanum and Enköping in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Yani Ma; [2020]
  Nyckelord :Rock carvings; Southern Scandinavia; wheel cross; intercontextual; materiality; lifeline; comparative analysis; Tanum; Enköping; Hällristningar; södra Skandinavien; hjulkors; interkontextuell; materialitet; livslinje; jämförande analys; Tanum; Enköping;

  Sammanfattning : Scandinavian rock carvings can be described as the special rock art languages that were written by prehistoric humans to express their ideas, beliefs and thoughts. Each piece of figurative motif language might tell a prehistoric story about for instance domestic life, social practice, ritual or cosmology. LÄS MER

 3. 3. Musik i förskolan för att främja barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Angelice Emanuelsson; Linda Lundstedt; [2020]
  Nyckelord :musik; språkutveckling; förskola; yngre barn;

  Sammanfattning : Syftet Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers tankar kring och arbete med musikundervisning i relation till barns språkutveckling. Utifrån vårt syfte utformades två frågeställningar; vilken betydelse anser förskollärarna att musikundervisning har för barns språkutveckling? Hur arbetar förskollärare med musik som redskap för att främja barns språkutveckling? Bakgrund I bakgrunden redogör vi hur tidigare forskning ser på användandet av musik för att främja barns språkutveckling på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. "Tjejer är lågljudda" : Elevers uppfattning av fördelningen av talutrymme och uttryckssätt ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Clara Kroon; [2020]
  Nyckelord :Speech space; gender language differences; gender; student perspective; talutrymme; sexolekt; genus; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Då forskning visar på att pojkar tar en större del av klassrummets talutrymme än flickor, även då flickor har ett bättre resultat (Eliasson, Sørensen & Karlsson, 2016) syftar denna studie till att beskriva elevers uppfattning av könsmönster i muntlighet. Studien beskriver elevers uppfattning av fördelningen a v talutrymme i klassrummet ur ett genusperspektiv, identifierar vilka olikheter i sättet att uttrycka sig på baserat på könstillhörighet som eleverna upplever samt tar reda på varför dessa olikheter, enligt eleverna, existerar. LÄS MER

 5. 5. "En bok utan bilder? Det låter konstigt" : En fenomenologisk studie om barns upplevelser av bild och handling i böcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lina Ankarbranth; Amanda Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Barns perspektiv; fenomenologi; förskola; barnböcker;

  Sammanfattning : Studiens problemområde grundar sig i att det finns behov av forskning utifrån barns perspektiv gällandes barns uppfattningar av bilder och handling under högläsning. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barn beskriver och uttrycker sina uppfattningar kring handling och bilder i olika barnböcker. LÄS MER