Sökning: "olika välfärdsstater"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden olika välfärdsstater.

 1. 1. Kyrkan som välfärdsaktör? Diakoners uppfattning av ekonomiskt stöd i svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nellie Thoms; [2019]
  Nyckelord :Diaconal work; Financial support; The church of Sweden; Welfare;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur diakoner ser på och arbetar med ekonomiskt stöd i Svenska kyrkan. Frågeställningarna som besvaras är: Vad anser diakoner att kyrkan borde ha för roll gällande ekonomiskt stöd? Hur resonerar diakoner i arbetet med ekonomiskt stöd och vilka krav ställs? Vilka svårigheter stöter diakoner på i detta arbete? Undersökningen är genomförd med en kvalitativ metod där fem personer som arbetar eller har arbetat med ekonomiskt stöd i Svenska kyrkans diakonala arbete intervjuats. LÄS MER

 2. 2. ARBETSLÖSHETENS PÅVERKAN PÅ SOCIAL EXKLUDERING : EN JÄMFÖRANDE STUDIE MELLAN OLIKA VÄLFÄRDSYSTEM OCH ÅLDERSGRUPPER I EUROPA

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aliisa Uotila; [2018]
  Nyckelord :Arbetslöshet; social exkludering; Europeiska välfärdsregimer; åldersgrupper; hälsa; inkomst; politisk inkludering;

  Sammanfattning : This research is about unemployment and how it effects on three dimensions of social exclusion: health, income deprivation and political activity. The aim is to investigate how age and welfare systems interact with unemployment’s impact on social exclusion. The analysis method used in this research paper is multilevel modelling. LÄS MER

 3. 3. Idrottsdeltagande i sex länder: Vilken roll spelar ekonomiskt välstånd och socioekonomisk jämlikhet?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gabriella Pröckl; [2017]
  Nyckelord :välfärdsstaten; postmaterialistiska värderingar; makrostruktur; inkomstfördelning; idrottsdeltagande;

  Sammanfattning : Studien handlar om att ur ett sociologiskt perspektiv, titta på skillnader i idrottsdeltagande mellan tre tvillingpar av länder, dels på aggregerad nivå och dels på skillnader i idrottsdeltagande mellan olika sociala grupper som kön, ålder och utbildningsnivå. Grundtanken är att i mer jämlika och ekonomisk utvecklade länder borde idrottsdeltagandet vara högre och skillnader mellan olika grupper borde vara mindre jämfört med ojämlika och mindre rika länder. LÄS MER

 4. 4. Alkoholpolitik och dess effekter : En kvantitativ studie om tre välfärdsstaters alkoholkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Oskar Stoltz; [2016]
  Nyckelord :Alkoholkonsumtion; Sverige; Danmark; Storbritannien; Feedbackeffekter;

  Sammanfattning : En ohälsosam alkoholkonsumtion har flertalet negativa effekter för individen som konsumerar men även för välfärdsstaten som hen lever i vilket har fått välfärdsstater att genom olika politiska beslut försöka reducera och kontrollera befolkningens alkoholdrickande. Denna studie analyserar genom kvantitativ data Sverige, Danmark och Storbritanniens alkoholkonsumtion för att se hur befolkningen dricker, med bakgrund av den politik som bedrivits. LÄS MER

 5. 5. Demografiska förändringar och politiska lovord : - En studie om svenska Alliansens och spanska PSOE:s valmanifest utifrån Esping-Andersens välfärdsstater.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Melanie Cheng; Isabelle Thunberg; [2010]
  Nyckelord :Demografiska förändringar; Esping-Andersens välfärdsstater; Sverige; Spanien; politiska valmanifest.;

  Sammanfattning : Europa står i dag inför stora demografiska förändringar med en allt äldre befolkning och minskade födelsetal. Tidigare forskning visar att förändrade levnadsförhållanden samt ekonomisk tillväxt har varit en bidragande orsak till att befolkningsstrukturen har förändrats. LÄS MER